برنامه های سالانه ی اموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه راهنمایی ازادگان دولاب  86-87 

      ملاحظه

         زمان اجرا     

                        عناوین برنامه های اجرایی           

ردیف                   

 

حداکثر هفته ی دوم مهر

انعقاد قرارداد ارزشیابی و تشکیل پرونده ارزشیابی برای معلمان

34

 

سه ماه اول سال

تلاش برای شیوه های تدریس بهتر و معرفی روش های مناسب تدریس

35

گردش از مکان های نزدیک

هر ماه در سال

تدارک گردش علمی و بازدید جهت طرح اشنایی با جامعه

36

 

هر دو هفته یک بار

کمک گیری از معلمان پرورشی در انجام فعالیت های مشاوره ای مدرسه و تشکیل کمیته حل مشکلات مشاوره ای دانش اموزان

37

 

حداکثر تا هفته ی دوم دی ماه

برنامه ریزی برای مراسم  هفته مشاغل و اجرای ان

38

 

هفته ی دوم شهریور ماه

اولویت بندی برای تجهیزات و تعمیرات مدرسه و تهیه امکانات و وسایل کمک اموزشی و اقدام به تهیه ی ان

39

هزینه از سوی خود همکاران

بهمن ماه

تدارک گردش علمی و دسته جمعی برای همکاران و ایجاد رابطه ی حسنه

40

 

شهریور ماه

پیش بینی ظرفیت های دانش اموزی ، کلاس و نیروی  انسانی

41

12 اردیبهشت

هفته ی دوم اردیبهشت ماه

برنامه ریزی برای هفته ی بزرگداشت مقام معلم

42

 

شهریورماه

بررسی وضعیت ساختمان و گزارش نواقص و اشکالات و ان به اداره ی متبوعه

43

به صورت پرسش نامه

اردیبهشت و خرداد ماه

ارزشیابی از فعالیت ها و عملکرد یک ساله ی تحصیلی مدرسه و نظرخواهی از معلمان و دانش اموزان

44

 

هفته ی اول و دوم دی ماه

تذکر و یاد اوری به دانش اموزانی که  دوبار از ماده ی  18 تبصره استفاده نموده اند .

45

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در پنجشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 11:0 |