درهرکشوری نظام آموزش وپرورش یکی ازنظامهای مهم اجتماعی است رسالت این نظام علاوه بر انتقال میراث فرهنگی وتجارب بشری به نسل جدید ایجاد تغییرات مطلوب درشناختها،نگرشها ودر نهایت رفتار کودکان ،نوجوانان وجوانان است. برای نیل به این اهداف درهرکشوری سرمایه های فراوانی برای آموزش وپرورش دانش آموزان هزینه می شود.

تحول وتغییرات درنظام آموزش وپرورش هرکشورباروندرشد وتحولات اجتماعی طبیعی ومنقول است چه دربرنامه های درسی وجه درسیستم  آموزشی وپرورشی اما درکشورما تغییروتحول تعلیم وتربیت درمقایسه باکشورهای صاحب نام وتوسعه یافته دنیا بدون تحقیقات ایده ال که دراکثر موارد رویکردوخیزش به عقب گردبه سالهای گذشته ودور داشته است که کارساز اهداف غایی آموزش وپرورش نبوده است وباشکست برنامه های کوتاه مدت روبرو شده، مثالهای فراوان درتاریخ تعلیم وتربیت ما به لحاظ تحول وتغییرات شاهد هستیم  به طورنمونه : 1- حذف زبان انگلیسی ازبرنامه های پایه اول راهنمایی درسالهای 1368وگنجاندن مجددا آن درسال تحصیلی 83-82 دربرنامه درسی پایه اول 2-تغییر درنظام مقطع متوسطه(دبیرستان)  نظام قدیم واجرای ترمی واحدی که پس از مدت کوتاهی این طرح شتابزده جوابگوی نیاز آموزش وپرورش کشور ما نشد وخساراتی هم به بار آوردکه نظام سالی واحدی شکل گرفت نظامی مختلط ازنظام قدیم وترمی واحدی که خالی از اشکالات نیست3- اجرای طرح ارزشیابی توصیفی دردوره ی ابتدایی که مربوط به شیوه مکتبخانه های قدیم درکشورما بوده است 4-حذف وروی کارآوردن معاونت پرورشی 5-تغییرات دربرنامه های درسی ونیروی انسانی     6 -تغییر دردوره ها ومقاطع تحصیلی 6ساله ابتدایی و6ساله متوسطه که به سالهای قبل از1345برمیگردد  7- تغییرات آیین نامه ای مخصوصا امتحانات و تبصره های قبولی و...

با توجه به گسترش وتوسعه فناوری ارتباطات وتغییرات درابعاد اجتماعی ،فرهنگی وعلمی که بعدازانقلاب شکوهمند اسلامی شاهد بودیم شایسته است درپیشرفت وتوسعه ساختار نظام آموزش وپرورش کشورمان برنامه ریزی واهداف مناسب دنبال نماییم که  راهکار های مناسب درذیل جهت رشد ودستیابی به اهداف غایی تعلیم وتربیت اشاره می گردد

1- الگو گیری ازکشورهایی که درامر آموزش وپرورش موفق بوده اندشرایط فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و...با کشورخودمان نزدیکی داشته باشند

2-تلاش درجذب بودجه وامکانات مالی برای آموزش وپرورش واهمیت دادن به برنامه ها

3-انتصاب افراد آگاه ،دانا ومتخصص درپستهای مدیریتی که کارایی واثربخشی داشته باشند (اتخاب شایسته سالاری)

4-دراجرای طرحها وتغییرات ازدیدگاههای کارشناسان زبده وآگاه به امورات تعلیم وتربیت استفاده شود تااجرای طرح شتابزده وغیرکارشناسی نباشد بهتراین است که اعضای شورای عالی آموزش وپرورش زود به زود وباتغییرات دولت عوض نگردند واعضا ازافراد خبره و آگاه باشند

5-تصمیم گیریها وبرنامه ریزیها مدبرانه وتحقیقات کارشناسانه باشدکه قابلیت اجرایی روند روبه رشد وهدفدارداشته باشد

6-برنامه های درسی ومحتوای کتب بازندگی دانش آموزان تناسب داشته باشد

7-تغییرات درنظام آموزش وپرورش متناسب باتغییرات فرهنگی، اجتماعی ونیازهای جامعه ماباشد

8-آینده نگری دربرنامه ها وتغییرات پیش روی

9-برنامه ها وتغییرات هدفمند وجدای ازبرنامه هایی که دانش آموز درآموزش عالی ودانشگاهی با آن روبرو می شودنباشد

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ و ساعت 19:9 |