واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، زمينه اي كه مي‌خواهند كار كنند وياتداوم در زمينه يا كار مورد    نظر بين آنها تفاوت وجود دارد.اين تفاوتها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. بنابراين در نظر گرفتن انگيزش در برانگيختن، جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هايي در اين فرآيند موثرند؟

مطمئناً عوامل زيادي در اين زمينه نقش دارد. از جمله اين عوامل اسناد مي باشد. اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار ديگري به  علل مختلف مي باشد. نظريه هاي اسناد نيز بر همين اساس به توضيح و تبيين علل رفتار مي پردازند. در حوزه آموزشگاهي، دانش آموزان موفقيت ها و شكست هاي خود را به عنوان يك پي آمد تحصيلي تفسير مي كنند و جوياي علت آن هستند. عمده ترين عواملي كه توسط دانش‌آموزان بكار مي روند عبارتنداز: توانايي ، كوشش ، شانس و دشواري تكليف ، همچنين بررسيها نشان مي دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را دروني يا بيروني، پايدار يا ناپايدار وكلي يا اختصاصي بدانند . در راستاي همين تحقيقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آيا جنسيت نيز در اين موضوع دخالت دارد يا خير ؟

برخي روش اسنادي دختران و پسران را متفاوت مي دانند و علت اين تفاوتها را ناشي از فرهنگ مي دانند. پژوهش حاضر اسناد را به   عنوان يكي از عوامل مهم انگيزش در دو جنس دختر و پسر و پيشرفت تحصيلي را به عنوان موضوعي كه متأثر از روش اسناد دانش   آموزان مي باشد، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.

زمينه و بيان مسئله

يكي از عوامل توجيه كننده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كه استعداد يكساني دارند، انگيزش است . به عبارتي در بين دانش آموزان افرادي  يافت مي شوند كه علاقه و انگيزش بيشتري از خودشان نشان مي دهند .اين علاقه وانگيزش ، پيشرفت آموزشگاهي آنها را توجيه مي كند .

انگيزش را مي توان بطور كلي نيروي محرك فعاليتهاي انساني و عامل جهت دهنده آن تعريف كرد. به عبارتي انگيزش عامل فعال ساز      رفتار انسان مي باشد (سيف ،1379).

از عواملي كه انگيزش دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد اين است كه دانش آموزان موفقيتها و شكستهاي خود را به چه عاملي اسناد      مي دهند . اين موضوع در يكي از نظريه هاي شناختي مربوط به انگيزش مورد بحث قرار مي گيرد كه نظريه هاي
اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسي در اين نظريه ها تحليل علت ومعلولي است كه افراد در مورد رفتار خود و رفتار ديگري بكار مي برند .به عبارتي انسان مي خواهد درباره ساختار علي محيط خويش هرچه بيشتر شناخت پيداكند و بداند رويدادي كه اتفاق مي افتد به چه انگيزه اي قابل اسناد است (خداپناهي ،1379).

نظريه هاي اسناد بطور كلي دو موضوع اساسي را مورد بحث قرار مي دهند كه عبارتند از عوامل علي و ابعاد عليت . عوامل علي بدين  معناست كه افراد موفقيتها و شكستهاي خود را به چه علتي اسناد مي دهند .به فرض هايدر[2] (1958) به نقل از هيوستن[3]و همكاران (1993) به چهار علت كلاسيك توانايي ، كوشش ، دشواري تكليف و شانس اشاره مي كند اما مي توان اين عوامل علي را از طريق ابعاد نيز مورد بحث قرار داد. مثلاً هايدر به بعد دروني – بيروني[4] بودن اشاره مي كند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورني و شانس    ودشواري تكليف از عوامل بيروني و موقعيتي هستند . واينر[5] به بعد پايداري و قابليت

كنترل اشاره مي كند وتوضيح مي دهد كه خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپايدارند . ولي خلق و خوبه مراتب كمتر از تلاش قابل ثبات[6] و همرائي[7] (توافق) را بيان مي كند. 

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه پانزدهم شهریور 1393 و ساعت 8:17 |

                        مشکلات تحصیلی دردانش آموزان

درجامعه ی امروز مسائل تحصیلی دارای ارزش واهمیت خاصی است باتوجه به این مسئله که مدرسه میتواند روی گرایش وطرز تفکرورفتارهای دانش آموزان اثرات مثبت ومنفی داشته باشدواین تاثیرات تاسنین بزرگسالی درفرد باقی می ماند وشخصیت اورا شکل دهد.مشکلاتی که دردانش آموزان مشاهده می شودوبه عوامل متعددوگوناگون مرتبط می باشد: وراثت، فرهنگ خانواده ووالدین، ناخوشایندیهای مدرسه.

1-اختلالات یادگیری:این گونه دانش آموزان دربرخی ازدروس دارای مشکلات وعدم پیشرفت یادگیری دارندماننددروس ریاضیات،خواندن،املاء و... ( درفعالیتهای اجتماعی وکارهای عملی وفنی موفقند)                                                                                                                                2-افت تحصیلی: دانش آموز درهنگام تحصیل بعدازیک دوره موفقیت تحصیلی یاحالت عادی به تدریج ظرفیت یادگیری او روبه افت وکاهش است که نمراتش روبه پایین وتکراایه دارد.که به عوامل گوناگونی مانند مشکلات جسمانی،مشکلات خانوادگی، ناگهانی اقتصادی وروانی،حوادث،مرگ یاطلاق،جابجایی محیط آموزشی،مهاجرت،مقررات سختگیرانه مدرسه،آزارواذیت ازطرف دیگردانش آموزان وناسازوگاریها و....

3-ترک تحصیل:دانش آموزی که درحین تحصیل برای مدتی یاهمیشه مدرسه راترک  ودرفرایند آموزش وپرورش رسمی ادامه مشارکت ندارد.

4-عدم انجام تکالیف وفعالیتها:عدم همکاری درانجام تمرینها،مشقها وپرسشها وآزمونهای مستمر(تکوینی)وفعالعیتهای داخل وخارج ازکلاس که جهت تقویت بنیه درسی به دانش آموز داده می شود.وهمچنین فعالیتهای فوق برنامه،پرورشی وکارگروهی

5-تقلب درامتحان وتکالیف درسی  6-دروغگویی 7-ناسازگاری واجتماع گریزی:درارتباط بادیگران دچارمشکل است.

8-بی انگیزگی به درس ومدرسه:عدم تمایل به درس خواندن وتحصیل 

9-مشکلات جنسی:درمدارس مختلط جنسیتی یا اختلالات مقاطع متوسطه اول ودوم دربین پسران وهمجنسگرایی بوجود می آید. (پایه های هشتم تایازدهم بیشترین مشکلات آماری نشان می دهد)

10-اختلال دیر آموزی: بعلت عملکرد ضعیف تحصیلی درکلیه دروس شناسایی می شوندولی دارای عقب ماندگی متوسط وشدید نمی باشند به عبارتی به مانند گروه عقب ماندگان ذهنی نیستند.

11-ترس ازمدرسه:این دسته از دانش آموزان بی میلی شدیدبرای رفتن به مدرسه وترس ازمدرسه دارندودارای اضطراب شدیدومفرط می باشندودلبستگی شدیدبه خانواده ووالدین دارندودرسالهای اول ودوم دبستان مشهوداست.

12-فرارازمدرسه:این گروه ازدانش آموزان به قصدآمدن به مدرسه ازمنزل خارج می شوندولی بدون اطلاع ولی ومدرسه بجای دیگری می روندیا دربرخی ازساعات واحدآموزشی حضورندارندوازآموزشگاه بیرون می روند.دارای غیبتهای زیاد ومکررمی باشندذ.(که بیشتردرمتوسطه دوم ودبیرستانها اتفاق می افتد)

13-پوشش وآرایش نامناسب:عدم رعایت شئونات دانش آموزی واسلامی والگوگیری ازفرهنگهای غیراسلامی وغربی.    (ازقبیل مدمو،لباسها وشلوارهای نامناسب،تی شرتهای مارکداروباتصاویر،آرایشهای نامتعارف و...)

14-ازدیگر مشکلات واختلالهای دیگرشامل:دزدی،لجبازی،اعتیادبه موادمخدروقرصها،مصرف مشروبات الکلی،دخانیات وسیگاروناس،پرخاشگری،بهداشتی،خیالپردازی،اختلافات والدین،مشکلات سرپرستی(بدسرپرستی یانبود)،آزارجنسی،طلاق والدین،افراط وتفریط محبتی وتوجه،طولانی بودن عدم حضورپدردرکنارفرزندان بالای شش ماه بخاطرمشغله کاری،فقرمالی خانواده،مشکلات جسمی(بینایی،شنوایی،معلولیتها و...)،شغلهای کاذب وخیلی ازموارددیگرکه درمحیطهای مختلف متفاوتند

حل اینگونه مشکلات واختلالها وتوجه جدی به آنها نیازبه مشاوره وتدابیر واقدامات روانشناسانه می طلبد وعدم حل آنها موجب ناهنجاریهای اجتماعی وبزهکاریها خواهدشد.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه هشتم شهریور 1393 و ساعت 11:14 |
 

                                                  انتخاب رشته در دانشگاهها

درانتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی علاوه برعلاقه مندی داوطلب وشرایط مجاز،معدل نمرات نهایی وکسب امتیازات نمرات آزمون سراسری کنکورشامل رتبه کل ونمرات زیرگروه درسی باتوجه به انتخاب هررشته تحصیلی دانشگاهی که دانشگاههای محل استان (بومی)واستانهای مجاورت،که دارای سهمیه وپذیرش بیشتری می باشند.شایسته است به این موارد نیز توجه وتفکر بیشتری نمود.

الف)رشته هایی که احتمال استخدام وبکار گیری پس ازفراغت تحصیل بیشتری دارند(بازارکاربهتری دارند) به عبارتی مورد نیازجامعه واشتغال زا هستند.وعلاقه مندی داوطلبان درآن

 ب)دقت درانتخاب وتکمیل صحیح برگزیدن کدهای انتخابی وبررسی همه جوانب ومشورت ومشاوره با افراد آگاه وفهیم، درخصوص: شرایط تحصیل،جنسیت،سهمیه ها،تسهیلات رفاهی وخوابگاهی دانشگاه، دانشکده های برتر وبنیه علمی قویتر،ظرفیت پذیرش،رشته تحصیلی وانتخاب بهتر واولویت بندی و...

 ج)توجه به هزینه ها ومخارج وانتخاب دانشگاههای مناسب وبهتر

د)ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر ورشدبیشتر              

درانتخاب رشته ها(به تفکیک رشته ها) باتوجه به گروه درسی ومناسب بودن آن رشته ها واشتغال زایی وخدمات بهتر، پیشنهاد میگردد:

 الف)گروه علوم انسانی: 1-دبیری وآموزگاری آموزش وپرورش(تربیت معلم)     2-روانشناسی بالینی    3-حسابداری             4-روانشناسی عمومی   5-حقوق  6-مشاوره وراهنمایی  7-مدیریت(صنعتی،بازرگانی،دولتی،آموزشی،بانکی ودیگرگرایشها)    8-جامعه شناسی  9-علوم تربیتی  10-زبان انگلیسی

 

ب)گروه علوم تجربی:  1-داروسازی    2-پزشکی    3-مهندس پزشکی   4-دندانپزشکی     5-شیمی(گرایش نفت و..)        6-مهندسی شیلات  7-مامایی(خواهران) 8-رشته های آموزش وپرورش(دانشگاه فرهنگیان)  9-بهداشت حرفه ای 10- پرستاری 11-بهداشت محیط  12- itپزشکی(مدارک پزشکی)   13-شیمی محض  14-زیست   15-فیزیک دریا   16-مهندسی کشاورزی

 

ج)گروه ریاضی-فیزیک: 1 -مهندسی پزشکی       2-مهندسی برق هسته ای       3- مهندسی شیمی(استخراج ومخازن)       4-مهندسی برق(قدرت)     5-مهندسی برق شبکه های انتقال وتوزیع    6-مهندسی عمران    7-مهندسی مکانیک(حرارت وسیالات)    8-مهندسی تکنولوژی مخابرات(سوئیچ)    9-مهندسی مخابرات ارتباطات فناوری(ict)    10-مهندسی نرم افزار کامپیوتر     11-مهندسی معماری    12- مهندسی مخابرات    13- دبیری آموزش وپرورش(دانشگاه فرهنگیان)    14-مهندسی مکانیک (جامدات)     15-مهندسی مواد غذایی      16- مهندسی آب وفاضلاب     17- فیزیک هسته ای     18-فیزیک      19-ریاضیات کاربردی     20-ریاضی محض    

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 و ساعت 12:43 |
 

                                اهمیت خواب واستراحت

استراحت باعث رفع خستگی جسمی وروحی می شودوخواب اساس استراحت راتشکیل می دهد.درواقع یک سوم عمرانسان درخواب میگذردانسان دریک شبانه روزبین6تا8ساعت نیازبه خواب داردکه خواب کافی وبه اندازه باعث می شودکه کلیه دستگاههای بدن خسته نشوندودرحالت متعادل فعالیت کنند.معده،قلب،گردش خون،مغزواعصاب و....مقدارانرزی دربدن ذخیره میشودوجسم وروح فرصت تجدیدقوا می یابند.افرادی که کم خوابنداین عده:زودعصبانی،پرخاشگری،عدم قدرت کنترل وقضاوت، پریشان حالی و...که درخانه،جاده ومحیط کاربامشکلات روبرو واحتمال وقوع حوادث هستند.                                                                          

 خواب به سلولهای دستگاه عصبی فرصتی برای کسب انرژی ورفع خستگی روزانه می دهدزیرا درطول روزمغز وماهیچه های بدن درحال فعالیت هستندودرآخرروز خسته می شوندودرنتیجه به استراحت نیازدارند.

نکات مهم واساسی درمورد خواب واستراحت که باید رعایت شود:                                                                    

1-ابتداهنگام خواب باذکرخداوند متعال وقرائت سوره های کوچک قران(قل ها) وخوابیدن به دست راست                                                                                                                         

2- برای افراد سن بین7تا65سالگی6تا8سالعت مناسبترین زمان خواب واستراحت درشبانه روز است.                             

3-انجام فعالیتهای ورزشی ونرمشی حداقل 10دقیقه بعدازبیدارشدن ازخواب(صبحهاقبل ازساعت7وعصرهابعدازساعت17)                                                                                                           

4-دقت درمکان خواب(به لحاظ روشنایی وراحتی) وپوشش لباس راحتی تاعضلات بدن راحت باشند.                                                               

5-استحمام با آب ولرم ومسواک زدن دندانها قبل ازخواب مفید است.                                                                    

6-یک ساعت بعدازخوردن غذا بهترین زمان خواب است.                                                                                 

7-خواب درنوزادان وکودکان زیردوسال(10تا15ساعت عادی است)                                                                    

8-خواب بیش ازحد وعادی برای بزرگسالان باعث:چاقی،عروق قلبی،کسالت،تنبلی،کوتاهی عمر،سردردها و......                                                                                                                                       

9-بهترین زمان خواب شبها ازساعت 11وظهرهاازساعت2به بعداست.                                                                 

10-بعدازخواب خوردن مایعات مخصوصا یک لیوان شیریاآب مفیداست.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 17:55 |
بحث افزایش جمعیت در یک کشور بیشتر به دلیل اهمیت تناسب افزایش با شاخصه‏های جغرافیایی، توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی، اهمیت داشته و در حقیقت تبیین یا روشن ساختن این تناسب است که مبنای پرداختن به آن را شکل می‏دهد. دریافت و تنظیم این تناسب یکی از مهم‏ترین نیازمندی‏های جهان امروز بوده و به همین دلیل دولت‏ها نیازمند تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌اند. ازدواج باتوجه به شرایط فرهنگی ،اقلیمی واقتصادی درجوامع متفاوت می باشد.بهترین زمان سن ازدواج برای آقایان24سالگی تا30سالگی وبرای خانمها18سالگی تا26سالگی است ومناسب ترین زمان حاملگی وبچه دارشدن(درزنها)بین20تا35سالگی می باشد. اختلاف سنی مرد وزن بطورکلی که مردهانسبت به زنها،حداقل3 وحداکثر6سال(مردان بزرگترباشند) آنهم بخاطرجنبه شهوانی وتفاهم فکری است. شرایط اساسی ومهم درانتخاب همسر(برای دخترها وپسرها): 1-با ایمان 2-اخلاق وسلامتی 3-اصالت خانواده(ازخانواده خوب وباوقار) اگرفردی دارای این خصایص وویژگیها باشد قطعا زندگی موفق وبدون مشکل خواهدداشت.توکل وایمان به خدا دراوسستی ونا امیدی نمی آورد بلکه پرتلاش ،سرزنده وقوی وتواناشکل میگیرد.اخلاق خوب وسالم: پایه تفاهم، احترام، همدیگرراقبول داشتن،عزت،دوری ازناهنجاریها وسلامت روانی وجسمی تضمین شده و...اصالت خانواده:داشتن پشتیبان قوی،مشاوره وحل مشکلات درون خانواده، تربیت خوب،فرزندان ایده ال،سرافرازی،نقشهای وراثتی و... ناگفته نماندکه ناممکن نیست دریک خانواده بد یک فرد ایده ال وخوب پیدا نشود.اما درصدپایینی است(سبزه مزبله) علاوه برشرایط مهم واصلی که ذکرشد،دیگرشرایط فرعی هم می باشدکه شامل:زیبایی،شغل خوب،ثروت ،مقام وشهرت،تحصیلات علمی،زرنگ وکارا و...... تعدادفرزندان درخانواده ومسائل جمعیتی(افزایش؟ یاکنترل؟) این مقوله درجوامع مختلف بستگی به عوامل متعدد دارد.ازقبیل:وضعیت اقتصادی ومعیشتی(مسکن،بهداشت،شغل،درآمدوامکانات و...)،آرامش وامنیت،تبلیغات،ازدواج،سطح فرهنگی و...افزایش جمعیت هم دارای محاسن وهم دارای معایبی است، درسطح خرد (خانواده) وهم درسطح کلان کشوری وجامعه که سرپرستان ومسئولین آن چگونه ازاین جمعیت بهره وری نمایند.این مدعا که جمعیت زیادباعث ناهنجاری ومشکلات تربیتی واخلاقی ومشکلات تغذیه وخوراکی و... میگرددصد درصدی نیست ونمی توان آنرا بطورکلی درست دانست. چرا که عینا مشاهده میکنیم چه درخانواده ها وچه درسطح جوامع،خانواده پرجمعیت هستند که وضع به مراتب بهترازتک فرزندی ودوفرزندی دارندکه دربرخی مواردبخاطرمحبتهای افراطی ورفتارهای غلط تربیتی دارای مشکلات فراوان می باشند.درجوامع وکشورهای پرجمعیت جهان مشاهده می کنیم که اکثرا وضع اقتصادی ،فرهنگی وبهداشتی بهتری درمقابل کشورهای کم جمعیت دارندوازپتانسیل واستعداد موجودجمعیتی درمسیر صحیح اهداف غایی ملت خود، برنامه ریزی وتلاش نموده اند. خانواده هایی که فرزندان سالم،باهوش ودرتامین مسائل تربیتی ومعیشتی و...داراهستندداشتن خانواده پرجمعیت وفرزندان زیاد(بالای6فرزند)بسیارمفیدوارزشمنداست.دین مبین اسلام به داشتن فرزندان وتوسعه جمعیتی سفارش فراوان نموده است.درقران آمده است ازترس رزق وروزی فرزندانتان رانکشید یارزق وروزی دست خداست وهدایت صحیح هم به اراده خداست.همچنین سفارشات پیامبراکرم(ص):ازخانواده هایی زن بگیریدکه توان بچه دارشدن زیاد دارندیاارزش گذاری ونقش زن دراسلام وبالابردن منزلت آن وخیلی ازروایات دیگرکه ازبزرگان دین وپیامبر(ص)نقل شده است. درچندسال اخیرمخصوصا دردهه70به این طرف درکشورماتبلیغات کم جمعیتی به طرق گوناگون انجام گرفته ازتوزیع وسایل وتجهیزات رایگان توسط وزارت بهداشت(قرص،کاندوم و...)،سزارینهای اجباری،تبیلیغات و...تانوشتن مطالب ترویج فرهنگ کم جمعیتی باشعارفرزندکمترزندگی بهترازنوشتن درمعابرومکانهای عمومی تاموادغذایی وتدریس واحددرسی تنظم وکنترل جمعیت دردانشگاهها همه وهمه تلاش شده که این فرهنگ، مردم مابپذیرند وازداشتن فرزندبالای2تا احساس شرمندگی وبدبختی بکنند.باوجود همه این مشکلات اقتصادی وکمبودات وبالارفتن سن ازداواج بخاطروضعیت مالی وتنگناهای پیش روی نسل جوان برای شکل دهی زندگی مشترک وجبران آنهمه هزینه های بالای 20سال برای کاهش جمعیت درکشورتا مجددا این رامردم قبول کنند که جمعیت نبایدکنترل کرد وافزایش دادخیلی نیازبه تغییرسبک زندگی وفکروزمان دارد.برنامه ریزیهای همه جانبه وبه امید تغییرات وضعیت مطلوب اقتصادی بود. راهکارهایی که میتواند ازاین برون رفت باشد وموجب حداقلی برای افزایش جمعیت باشد: 1-برنامه ریزی وتلاش برای رفع مشکلات وحل نابسامانی اقتصادی درجامعه 2-ارتقاء اشتغال زایی برای جوانان ورفع تنگناهای مالی برای تشکیل خانواده وازدواج (مسکن،هزینه های عروسی،تامین مایحتاج ووسایل اولیه زندگی،رفع بیکاری و....) 3-ارائه تسهیلات ازقبیل برداشتن محدودیت حق بیمه سه فرزندی(به هرتعدادکه باشندسرانه داده شود) وافزایش هزینه حق اولاد 4-ارائه تشویقات واقعی درخور ومرتبط بانیاز درجهت افزایش جمعیت 5-ترویج فرهنگ افزایش جمعیتی بااقدامات مدبرانه نه شعارهای تبلیغاتی،(بهداشت مطلوب درتمام مناطق کشور،آرامش وامنیت، جلوگیری ازبی بندباریهاوناهنجاریها وفرهنگ غالب غربی،افزایش کاروتولیدصنعتی،فکراساسی برای ریشه کنی اعتیاد وموادمخدرکه سالانه روبه افزایش است،ارتقاء امید به زندگی درنسل آتی،افزایش فعالیتهای سرگرم کننده وشادی بخش برای نوجوانان وجوانان و.... 6-رفع تبعیضات وتوسعه واقعی عدالت درهمه زمینه ها،قومیتها ومناطق کشور 7-دادن امکانات ومبالغ نقدی به خانواده هایی که افزایش جمعیت دارند 8-ایجادبسترفرهنگ سازی درموردافزایش جمعیت وکاهش سطح توقعات 9-توجه به زایمانها وامورات بهداشتی درمراکزدرمانی 10-انسجام فکری درجامعه ورفع دلمشغولی ورفع تبلیغات سوء

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 13:47 |

بسمه تعالی

ارزیابی سالانه ازعملکردکارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان توسط مدیران ویاسرپرستان درزمانهای معین ورسمی موردسنجش قرارمی گیرند.

هدف ازارزیابی عملکرد کارکنان :الف)شناخت کارکنان قوی وضعیف ب)بهبود وضعیت عملکرد ج)انجام شیوه های مناسب تشویق وتنبیه د)افزایش کارایی واثربخشی امورات واهداف

عوامل  موثر برارزیابی:1-اعمال نظرات وسنجشهای سلیقه ای 2-عدم معیارها وشاخصهای مناسب3-تغییرات درنظام تعلیم وتربیت وعدم هماهنگی وتناسب ارزیابی همکاران با آن4-حالت کلیشه ای بودن وعدم توجه به کارایی وتاثیرات ارزشیابی در عملکرد ورفتار افراد5-کیفیت کار درملاکهای ارزشیابی مورد توجه کمی قرارداده شده مانند ابتکار،خلاقیت،پژوهش و... 6-سردرگمی ونا آشنایی ارزشیابی کننده وارشیابی شونده ازروندهای ارزشیابی عملکرد7- عدم طراحی  درتهیه فرمهاواجرای صحیح آن

مراحل ارزیابی عملکرد: ارزیابی دارای مراحلی است، مرحله ی اول هدف ومنظورازارزیابی کارافراد، مرحله دوم برای افرادکه آن  وظایف بعهده ی آنان است بایدحدودانتظارات واطلاعات لازم برای آنان شفاف وروشن مشخص نمود. محله سوم،عملکردواقعی افراداندازه گیری شود ودرمرحله چهارم،مقایسه نتایج ورفتارهای فرد درفواصل زمانی اقدام نمود

راهکارها وپیشنهادات برای یک ارزیابی خوب وایده ال:

1-تهیه یک سیستم ارزیابی کارآمدواثربخش2-ارزش گذاری واهمیت دادن به آن3-بوجودآوردن شرایطی که افرادازآن رضایت داشته ومتناسب وهماهنگ باسیستم تشویق وتنبیه واقع گردد4-ملاکها،شاخصها،امتازبندیها ومعیارهای تهیه شده برای بهبودوضعیت، راهنمایی وارشادوتقویت نقاط قوت ورفع مشکلات باشدنه تنها جنبه کنترل داشته باشد5-قانونمندکردن ومورد توجه بیشترقراردادن   6-سادگی وعدم پیچیدگی7-انطباق باواقعیتهای عملکردوعادلانه بودن8-تشویقات حقوقی ومزایا وپاداش برای عملکردبرجسته کارکنان (ترفیع یاتنزل پست) وتنبیهات موثربرای فردکم کاروضعیف (جابجایی محل کار یا قرارگرفتن فرد دررتبه شغلی پایین تر) 9-عملکرد ورفتارهای فردرااندازه گیری وارزشیابی کند 10-توجه به مراحل اشاره شده دربالا،هدف ومنظورازارزیابی جهت رسیدن به چه چیز باشدمشخص نماییدوهمچنین موجب بهبودرفتاروعملکردفردگردد 11-آگاهی دادن به کارمندازوضعیت عملکردش12-انعطاف پذیر متناسب باتغییرات نظام آموزشی وپرورشی باشد13-بوجودآوردن حس رقابت وتلاش 14-توجه به معیارهای فرایندی وعملکردی (شغلی واخلاقی)

انواع ارزیابی:    الف)ارزیابی فردی(نفربه نفر)      ب)ارزیابی گروهی (ارزشیابی بصورت تیمی که دریک مدرسه برای یکسال تحصیلی فعالیت وعملکرد کارکنان موردسنجش وبررسی می گردد)

روشهای گوناگونی برای ارزیابی عملکردکارکنان درسازمانها ونهادهای مختلف باتوجه به نظام سیستمی واصول فرهنگی واجتماعی آن وجود داردکه ازدیرباز مورد تاکیدوتوجه بوده مخصوصادرنظام تعلیم وتربیت که با تربیت وآموزش انسانها سروکارداردولازمه ی  یک مدیریت پویا ومستمرمی باشد.برای نظام آموزش وپرورش روشی ایده ال ومناسب است که عملکرد وفرایند کارکنان براساس عوامل معینی درجه بندی گرددکه درآن روش محبوبیت،سادگی،صفات وویژگیهای اخلاقی وشغلی و.. موردسنجش وارزشیابی قراردهد.برای کارکنان درپستهای غیرمدیریتی معمولا کمیت،کیفیت،سختکوشی،مهارت فنی،دانش شغلی،روحیه همکاری،مساعدت، قابلیت اعتماد،ابتکار،دید ونگرش فردبه کار و... وبرای پستهای مدیریتی ومعاونان قدرت تشخیص،مهارت درتصمیم گیری، خلاقیت ونوآوری،سلامت روحی، تخصص،قدرت تجزیه وتحلیل،انجام امورات اداری،تبحر و....ازجمله عواملی هستندکه ارزیابی می گردند .                           

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:54 |

بسمه تعالی

برگزاری جلسه ها

جلسه مکانی است که انسانهابرای انجام دادن کاری باهم صحبت میکنندوجهت کسب اطلاعاتی حضوربهم می رسانند. درنظام آموزش وپرورش مطابق آیین نامه های اجرایی مدارس ومجتمعهای آموزشی وپرورشی انجمن وشوراهایی هست که حداقل درهرماه می بایستی ازهرکدام یکبارتشکیل جلسه داد.مانندشورای مجتمع، شورای مالی، شورای معلمان،شورای مدرسه،شورای دانش آموزی، شورای بسیج دانش آموزی، انجمن اولیا مربیان و...که دریک واحدآموزشی برگزارمی گرددوبرخی جلسات مانند کارگاه آموزشی،جلسه مدیران،جلسه گروههای درسی و...که ازطرف اداره منطقه برای همکاران برگزارمی گردد تاچه اندازه مثمرثمر وآن کارایی لازم راداشته است؟

خیلی ازاین جلسات بطور کلی درنظام آموزش وپرورش حالت کلیشه ای وتنظیم صورتجلسه داشته وآن اهداف وسودمندی که می بایستی بدست آید نداشته است تقریبایک سوم وقت مدیران به شرکت درجلسات تکراری وسخنرانی سپری می شود دربرخی مواقع بی نتیجه به اتمام می رسدکه برای اکثرشرکت کنندگان احساس خوشایند رضایت بخش نبوده است.بیان منظور این نیست که مخالف با مشورت وتصمیم گیری جمعی باشیم بلکه آن هدف وکارایی آن بخاطرعدم شیوه اجرا واستراتژیکی است که توام با مو ضوع وکارایی جلسه به بارنیاورده است.علتهای گوناگونی ازقبیل تکراری بودن محوربحث وگفتگو،موضوعات متعدد ومبهم،قابل اجرا وعملی نبودن،خشک وخسته کننده،بیانات مدیرومتکلم الوحده بودن و...  دونوع جلسه رسمی داریم  الف)جلسه تصمیم گیری یا مشورتی  ب)جلسه اطلاعاتی                                  

  الف)جلسه تصمیم گیری:جلساتی که عده ای از افراد معین برای پیشبرداهداف وبرنامه هایی اقدام به مشورت وتصمیم گیری می کنند.که اکثرجلسات داخلی واحدهای آموزشی ازاین نوعند. دراین جلسات رابطه اعضا صمیمانه تر وحالت میزگردی می نشینند وایده ال ترین تعداد اعضای آن بین4تا9نفرمی باشد وتعداد اعضای آن نسبت به جلسات اطلاعاتی معمولا کمتراست برای اینکه برای تصمیم گیری بهتر،صرفه جویی دروقت وهزینه،رسیدن به نتایج بهتروکیفیت بازدهی بیشتر خواهد بود ومحوربحث(موضوع)بهتراست یک مورد دردستور کارقرارگیرد.                                       

 ب)جلسه اطلاعاتی:جلساتی است که افرادبرای کسب اطلاع وبالا بردن سطح آگاهیهای خود شرکت وباهم ارتباط برقرارمی کنند. دربرخی مواردجلسه حالت ارتباط یک طرفه داردکه یک نفریابیشتربرای حضار سخنرانی می کنندواعضا شرکت کننده گوش فرامی دهند، تعداداعضای شرکت درجلسات اطلاعاتی بالای50 نفربوده وزمان جلسه معمولا کمتراز جلسات تصمیم گیری می باشد.حالت نشستن افرادبصورت کلاسی وروبه سخنران است و موضوع جلسه می تواند بیش ازیک موردباشد.

مشکلات وچالشهای جلسات                                                                                

 1-نامساعدبودن فضای محیطی وفیزیکی مکان جلسه به لحاظ نور،گرمی وسردی،صدا،مشکلات ارتباطی،جای نشستن و...

 2-متعددبودن ومبهم بودن موضوع یامحوربحث                                                                                    

  3-مشکلات کنترل واداره کردن جلسه                                                                                                  

 4-تکراری وخسته کننده بودن                                                                                                       

 5-وقت گیربودن وزمان نامناسب برای تشکیل جلسه                                                                            

 6-قابلیت اجرایی نداشتن وبی نتیجه بودن                                                                                           

 7-بی نظمی وتاخیر دربرگزاری جلسه                                                                                               

 8-جذاب نبودن ونارضایتی مخاطبان                                                                                                 

 9-مشکلات برگزاری(عدم برنامه ریزی صحیح،تاخیر وبی نظمی،جنجالی بودن وشلوغی و...)                       

 10-نیاز نبودن به تشکیل جلسه  

 

 

 

 

                                                                                                      

 

خصوصیات وویژگیهای جلسات سودمند واثربخش(راهکارها)

1-دارای هدف،موضوع وموردنیازکه ازقبل تهیه وبرنامه ریزی شده باشد

2-اطلاع رسانی به موقع به افرادگردد

3- زمانبندی وبرنامه ریزی صحیح برای برگزاری

4-سازماندهی وهدایت کارامد ازطرف رییس جلسه یامجری

5-رضایتمندی شرکت کنندگان ونتیجه گر بودن آن

6-کم هزینه ومفیدبودن

7-جلسه راحداقل یکساعت بعدازصرف نهارتشکیل ندهیم

8-جلسه ای که برای حل مشکل تشیل داده ایم بهتراست به معرفی،تشریح،وعلت بوجودآمدن آن مشکل اختصاص داده شود

9-جلسه را دراواسط ایام هفته تشکیل دهیم مانند روزهای دوشنبه وشه شنبه برای آسودگی خاطرشرکت کنندگان

10-مطالب وجزوه اگر درجلسه توزیع میگرددکم حجم ومختصر باشد

11-خبرهای خوشحال کننده را درانتهای مباحث جلسه وخبرهای مهیج وجذاب درهنگامی که افراد احساس خستگی می کنند وبیانات مهم رادراواسط جلسه گفته شود

12-درجلسات تصمیم گیری: توجه به نظرات افرادوارزش دادن به آنان، دادن زمانی برای استراحت وتنفس، مدیرجلسه درکناراعضا بنشیند وازپشت میزش جلسه راهدایت نکند،  مدیربیشترگوش دهد وکمترصحبت کند

13-جلسات اطلاعاتی دارای ویژگیهایی: تنوع دربرگزاری واستفاده ازوسایل سمعی وبصری، حتی الامکان برگزاری آن کمترازسه ساعت باشد، مختصر وجامع، همراه بودن باپرسش وپاسخ،  رسا بودن سخنان سخنرانان وعدم یکنواختی وداشتن زیر وبم به موقع

14-بعداز دو تاسه ساعت مذاکره 20 دقیقه به استراحت وتنفس اختصاص دهیم

15- محوربحث یا موضوع جلسه 2تا3 روزقبل ازبرگزاری جلسه اطلاع رسانی کنیم

                 

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 و ساعت 10:34 |

بنابه تعریف کیمبل وایلز(ترجمه ی طوسی1353)رهبری آموزشی عبارتست ازیاری ومدد به بهبودکارآموزشی است وهرعملی که بتواندامرآموزش ویادگیری رایکقدم پیشترببرد رهبرآموزشی خوانده می شود.نقش رهبرآموزشی عبارت است ازحمایت،تقویت،یاری ومساعدت وسرانجام همکاری کردن،نه دستوردادن. درسازمانهای آموزشی مدیری رهبر است که دیگران را ازلحاظ افکار،احساسات،رفتاروکردارتحت تاثیرقرارمی دهد ودرانجام دادن وظایف آموزشی آنان رایاری می کنداگر مدیری از این لحاظ ناتوان باشدرهبر به شمارنمی آید.

وظایف رهبر آموزشی:1-ایجادانگیزه درکارکنان محیط آموزشی به منظور ارتقاء اثربخشی وعملکردآنها 2-ارزشیابی واقع بینانه ومنصفانه ازکاروفعالیت کارکنان باهمکاری خودآنان 3-برقراری ارتباط موثربا والدین دانش آموزان ومشارکت دادن آنان درامورمدرسه 4-ایجادشرایطی که کارکنان به قبول مسئولیت تشویق شوند ودرقبال آن پاسخگوباشند5- تشویق کارکنان به مطالعه وتحقیق جهت رشدامورات کاری آنان6-استفاده از توان دانش آموزان دراداره ی امورمدارس 7-ایجادشرایطی که به ابتکار ونوآوری میدان دهدوکارکنان رابه ابتکار عمل تشویق کند8-روشها،مدیریت ومقررات، هدفها،ووظایف اداری بیشترازدیگران بداند9- ازتواناییها ومهارتها وانگیزه های کارکنان محیط آموزشی مطلع باشد تابه موقع ازآنها استفاده کند 10-رهبری درمدیریت آموزشی بدان معناست که هدایت وراهنمایی کار وفعالیت درجهت هدفهای نظام آموزش وپرورش صورت گیرد

انواع سبکهای رهبری: مدیران درهدایت ورهبری افراد دارای رفتارهای متفاوتی هستندانواع مختلف سبکهای رهبری درحال تغییر وتکامل است که به پنج سبک درزیراشاره می شود ممکن است دارای سبک خاص یاترکیبی ازآن سبکهارا اعمال نمایند.

سبک اقتدارگرا:دراین سبک مدیربااستفاده ازقدرت،زور،تشویق وتنبیه دیگران راتهدیدمی کندکه فرمان پلیس،مقدم برچراغ قرمزراهنماست ودستورمن بایداجرا شوداقتداراوازیک حالت خشن تایک حالت پدرانه برحسب اینکه چقدر بتواندعمل کند تغییر می نماید وهمیشه انتظار دارد که افرادبدون هرگونه چون وچرا دستوراتش راانجام دهند.

سبک بوروکراتیک:مبنای دستوروفرامین مدیر قانون ومقررات است وممکن است مدیر،مدیریت ورهبری رادوضربدردو مساوی باچهاربداندبه این ترتیب که درنظرداشته باشددیگران بدون هرگونه انعطاف وواکنشی بایستی درچارچوب تعیین شده عمل نمایند.(درچارچوب قانون ودستورالعمل کارکنند)

سبک دیپلماتیک:دراین سبک،مدیرچارچوب خاصی نداردونقش بازی میکند ودرابتداسعی می کند دیگران راازطریق متقاعدکردن به کاروادارد.اگرچه ممکن است درصورت داشتن قدرت ازحالت ودستورات آمرانه وتوام بازورهم بهره گیرد.

سبک مشارکتی:دراین سبک مدیردیگران رادرچگونگی انجام کار،تصمیم گیری ها،سیاست گذاریها دخالت میدهد وازافکاردیگران استفاده می کندومتکی به دستوردادن یک جانبه ازمواضع قدرت واقتدار نیست.اقدامات وتصمیم گیریهابامشورت دیگران انجام می دهد.

سبک لجام گسیخته:مدیرجهت هدایت ورهبری دیگران ونحوه ی انجام کار،دخالتی ندارد وعنان کاررارهامی سازدوبه نوعی اسم مدیررایدک می کشد.انضباط وکنترل دراین سبک خیلی کم رنگ است.

منابع:(رهبری آموزشی برگرفته ازکتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکترعلاقه بند). (انواع رهبری ازکتاب مدیریت اسلامی والگوهای آن نوشته مسعود احمدی)                                   

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 و ساعت 13:5 |

بسمه تعالی

نیروی انسانی درواحدآموزشی

عامل نیروی انسانی ازمهمترین عوامل ومنابع درهرسازمانی است چراکه سازمانهاازتعدادی افرادبرای هدف مشترک شکل می گیرند ودارای برنامه ووظایفی می باشند. نقش هرفردبعنوان طراح ومجری سیستمها وجریانهای سازمان وگرایشهای اجتماعی دارای ارزش می باشند ونیروی انسانی است که موجب پیشرفت وتعالی یک سازمان یاموجب افت وعدم موفقیت آن میگردد ازبالاترین مقام مسئول بعنوان مدیر یارهبرآموزشی تاپایین ترپست درآن واحد آموزشی ایفای نقش وانجام وظیفه می کنند.

دریک سازمان آموزشی آنهم مدرسه که باتعلیم وتربیت دانش آموزان سروکاردارد وجهت شکوفایی استعداهای آنها فعالیت میکند می بایستی بایک برنامه ریزی اصولی ومدیریت صحیح برهرکدام ازدسته نیروها جهت دستیابی به اهداف وسیاستهای مدنظرتعیین نمود. باتوجه به اینکه مدیریت مدارس بصورت مجتمع آموزشی وپرورشی روستایی وشهری اداره می گرددوباتعدادافرادبیشتری دریک جمع آموزشی درمدارس تحت پوشش کار می کنندبه یادشعاردکتر پرمود باترا می افتیم که(جمع شدن باهم شروع است،بودن باهم پیشرفت است وکارکردن باهم موفقیت است). درهرواحد آموزشی با سه دسته نیروی انسانی که مهترین وا ساسی ترین است درارتباطیم 1-مدیر وکارکنان اداری 2-معلمان وکادرآموزشی3- دانش آموزان واولیای آنان

1-بکارگیری مدیریتی مبتنی برایمان وتقوا ،تعهدواخلاق کاری،دانایی وتوانایی،روابط انسانی قوی،مشورت وانجام کارگروهی ومشارکتی که همه افرادباانگیزه وهمه برای اهداف مشخص شده بصورت یک تیم کار کنند

2-دانش آموزان که خروجی های سیستم می باشندباتوجه به مقاطع تحصیلی واهداف هردوره به لحاظ آموزشی وپرورشی استعدادهای بالقوه رابالفعل (شکوفا) نماییم تادرآینده انسانهای متفکروپژوهنده ،با اخلاص ومتدین، آینده نگروشجاع ،قانون پذیرو با اخلاق و... باشند. باایجاد انگیزه در آنان و شاداب نمودن محیط مدرسه وواگذاری مسئولیت، احساس قهرمان بودن در دانش آموزان پرورش دهیم.وارتباط هرجه قویترهمسوکردن خانه(والدین دانش آموزان )با مدرسه موجب همفکری ویاریگر آموزش وپرورش باشیم.

3-معلمان وکادرآموزشی:اجرا کنندگان طرحها وبرنامه های آموزشی و تربیتی نظام آموزش وپرورش هستندهرچه توجه بیشتر به آنان وتلاش درجهت رفع کمبودات ومشکلات آنها گرددثمره ونتیجه کار موفق تر خواهد بود.روشهای نوین وباکیفیت تدریس، خلاقیت ونوآوری،ارتقاء انگیزه،ارتقاء سطح علمی وکاری و...

 درهر سه دسته نیروی انسانی ذکر شده باید شیوه های صحیح ومطلوب تشویق وتنبیه به کاربردوچالشها ومشکلات پیش رو را بررسی وبرطرف نمودچراکه این سه دسته به مثابه زنجیر بهم وصل شده می باشد.مشکل ونقص در هرکدام اهدف را با مشکل مواجه خواهدنمود.

 

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه شانزدهم آذر 1392 و ساعت 11:23 |

درهرمسئولیت ومدیریتی مخالفتها ونارضایتی هایی هست زیرا باانسانهادرتقابل وارتباط میباشیم وراضی کردن همه غیرممکن وبه قول معروف راضی کردن همه یعنی راضی کردن هیچکس.دریک محیط اجتماعی هرچه باتعداد افراد بیشتر اختلاف سلیقه ها وچالشها هم بیشتر خواهد بودمهم این است که بالای60درصدموافق وازکارماراضی باشند.

درطول تاریخ اگرمطالعه کنیم همه اش سیاه وناکارآمدمعرفی شده اندواندک افرادی بعنوان کارا وخوب نام برده شده اند چراکه فطرت انسانهابیشترجنبه منفی وانتقادی کارافراد می بیند.پیامبراسلام (ص)ویاران اوکه خداوندازآنان راضی باد وبزرگان دین که بهترین آدمها بوده اندبازهم مورد بی حرمتی وانتقادهایی برآنان وارد میکنند(انتقادخوب است بشرطی که سازنده وهمراه با راهکار وبدون مغرضانه باشد) پیامبر(ص)که با وحی مطلق وباخدای همه هستی درارتباط ومعصوم بود بازهم موردبدترین اهانتها وهتک حرمتها وشکنجه هاقرارگرفت تاقبل ازمسئولیت پیامبری که خداوند اورا مامور هدایت انسانها کندبهترین فرد جامعه خود وبعنوان محمدامین نام برده میشد.مهمترازهمه خداوندکه خالق همه است بازهم همه افراد ازاو وکارهاش(نعوذبالله) راضی نیستندوبدگویی میکنند ما انسانها که درمسئولیت ومدیریت جای خودرا دارد. رازهای موفقیت یک فرد مسئول ومدیر خوب دریک جامعه :         1-کاربرای خداوند ورضایت او2-تکریم مردم 3-تعهدکاری وبه نحو شایسته انجام دادن4-اطمینان به همکاران وتوجه به کارجمعی ومشورتی 5-تلاش برای رفع مشکلات   
+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه دهم تیر 1391 و ساعت 20:9 |