موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران

۱-بینش تمرکزگرایانه برخی از مدیران و عادت داشتن آنها به دریافت بخشنامه از ادارات آموزش و پرورش برای اخذ هر تصمیمی.

۲- سیستم تصمیم گیری فعلی در مدارس به نحوی است که هرگونه خلاقیت و نوآوری را در مدارس غیرممکن می سازد، چون نگاه مدیران موجود به ادارات و مناطق دوخته شده است تا چه دستور و بخشنامه ای می رسد.

۳-ساختار تمرکزگرایانه آموزش و پرورش.

۴-عدم برابری زمینه ها و امکانات مراکز آموزشی از نظر مکان، نیرو و امکانات و بافت دانش آموزی.

۵- تفاوت در قدرت اجرایی مدیران مدارس.

۶- فقدان انگیزه در مدیران و معلمان برای ایجاد پویایی در مدارس.

۷- فقدان مکانیزم نظارت ارزشیابی صحیح از مدیران برای تشویق مدیران شایسته و رسیدگی به تخلفات مدیران خودسر.

۸- ضعف روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جویی در مردم و عوامل مدرسه.

۹- غالب مدیران مدارس از نقش رهبری خود در مسایل تعلیم و تربیت غافل هستند و بیشتر به مسائل جزیی و اجرایی می پردازند.

۱۰-عدم مسئولیت پذیری مبنی بر این که یافته های پژوهشی درخصوص محدودیت های مدرسه محوری گویای این مطلب است که اغلب پیام های دریافت شده، مخلوط و مرکبی از سیاست های ملی، مرکزی، منطقه ای و محلی است. این مهم منجر به تناقضی می شود که از سطوح متفاوت مدیریت ایجاد می گردد و اهداف مبهم و فاقد مسئولیت پذیری را ایجاد می کند.

۱۱- عدم منابع لازم برای تصمیم گیری و تغییرات اساسی باعث می شود شرکت کنندگان در مدیریت مدرسه محوری اغلب برای به چالش طلبیدن هنجارها و نقش های پایدار موجود، مردد باشند، زیرا آن ها از رده های بالا دستور می گیرند و فاقط منابع لازم برای تصمیم گیری و تغییرات اساسی هستند.

۱۲- مدیریت مدرسه محور، وقت گیر است، نیاز به مدت زمان طولانی دارد، اغلب گیج کننده است و درنهایت به گونه ای اساسی منجر به حل مسائل نمی شود.

13-عدم مسئولیت پذیری مدارس برای اجرای برنامه ها و نیل به هدف ها باعث می شود تصمیمات درخصوص بودجه، کارمندان، برنامه های آموزشی، برنامه های درسی، تکنولوژی و عملکردها از مدیریت مرکزی جداناپذیر باشد. برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که مسئول نبودن مدارس برای اجرای برنامه ها و رسیدن به هدف ها می تواند از اجرای مدرسه محوری جلوگیری کند.

راهکار:بالابردن انگیزه درمعلمان، تمرکز برکارهای مشورتی ومشارکتی،توسعه مدیریت تعالی مدار ومعیارهای مطلوب برای استفاده ازفرصتها، انتخاب مدیران شایسته سالار وکار و....

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 11:19 |
من ازفقر امتم نمی ترسم، امابرآنان ازسوء تدبیر،(سوء مدیریت) می ترسم)).پیامبراسلام (ص) ))

(مملکت باسخاوت فراوانی می یابد،وباعدل آبادانی می گردد،وباخردثبات می پذیرد،وباشجاعت نگاهداری می شود وبامدیریت می چرخد.)حضرت علی(ع)

از دیدگاه مکتب کلاسیک،انسان موجودی مادی(اقتصادی)است که بوسیله پاداش مادی(پول)برای انجام هرکاری درهرشرایطی آماده خواهد شد. رفع نیازهای فردی باتاکیدبرنیازهای فیزیولوژیکی به روش پاداشهای مادی است.

 ازدیدگاه مکتب نیوکلاسیک،انسان موجودی اجتماعی است که بهره مندی ازمزایای عضویت درگروه ازیک سو ومیل به بقاوماندگاری گروه موردنظرش ازسوی دیگر،باعث می شودکه دستیابی به منافع جمعی بیشترمدنظروی قرارگیرد. رفع نیازهای فردی باتاکید برنیازبه تعلق واحترام به روش پاداشهای اجتماعی است.                                                                  ازدیدگاه مکتب اسلام، انسان موجودی تک بعدی نیست.اوهنگام دست به عمل می زندکه کار،نیازهای فطری او درساحتهای گوناگون وجودی اش را ارضاء وتامین کند. ورفع نیازهای فردی(مادی --معنوی)باتاکیدبرخودشناسی به روش پاداشهای دنیوی وپاداشهای اخروی است.

مکتب کلاسیک:سه نظریه مدیریتی دارد1-مدیریت علمی  که برکارایی تولید تاکید می ورزد. وشناخته شده با اندیشه های :     فردریک تایلور، فرانک گیلبرت ولیلیان گیلبرت، هنری گانت می باشد2-نظریه بوروکراسی که باسازماندهی ساخت دهی شده سروکاردارد پایه گذار آن ماکس وبر است این روش بعنوان الگوی دقت، نظم ومدیریت کارا که با قواعد وروشهای دقیق تنظیم شده متاسفانه درحال حاضربه منزله کاغذ بازی  واتلاف وقت صورت می گیرد.3-مدیریت اداری، که درصددایجاد اصولی جهانی برای مدیریت است. مدیریت اداری اندیشه های هنری فایول است ولقب پدراین نظریه بهش داده اند.تعریف کارکردها یاوظایف عمومی مدیران درچاچوبی ازرهنمودها واصول جداگانه وروشن مشخص می شود.

مکتب نیوکلاسیک: ظهور این مکتب با نام( التون میو) همراه است.عواملی مانندبحران اقتصادی آمریکادرسال1929،حرکت های کارگری  ومطالعات هارثورن به شکل گیری مکتب نیوکلاسیک یاری رساند.گسترش دمکراسی واعطای آزادیهای هرچه بیشتر اجتماعی،به علاوه لزوم بازنگری واصلاح شیوه های اداره ورهبری که شرایط بعدازجنگ جهانی اول ودوم ایجادکرد.ارضای فرد درمکتب نیوکلاسیک محور عملیات سازمانی مدیر است که بر(نگرش انسانی به کارکنان زیردست)،(احترام به فرد)،مدیریت دمکراتیک یاهمان شایسته سالاری ومشارکتی) وعزت نفس ،تعاملات اجتماعی وروابط انسانی و....تاکید دارد.

امروزه هنر وعلم مدیریت اززمره ظریفترین،دشوارترین وپرثمرترین کارهای آدمی است.این علم بعنوان یکی ازشاخص های مهم تمدن معاصر وازجمله عوامل موثر دررشدوتوسعه اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جوامع کنونی بشمار می آید.اهمیت واثربخشی این دانش بشری تاآن اندازه است که بعضی صاحب نظران، عصر مدیریت ودنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند وآگاه به اصول ونظریه ها وسبکهای مدیریت وواجدمهارتهای انسانی،اداراکی وفنی.می توان چهره سازمانهای اداری،آموزشی بازرگانی و... رادگرگون ساخت وازمنابع طبیعی وسرمایه،فن آوری ونیروی انسانی حداکثر بهره رابرد.

منابع: اندیشه های بزرگ درمدیریت،ترجمه مهدی ایران نژاد./انسان درمدریت، نویسندگان کوهستانی،آهنچیان،موسوی./  

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11:22 |

علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود را اقتصادمی گویند. پدرعلم اقتصادرا به آدام اسمیت لقب داده اند.

هرچه زمان میگذرد تولید بیشتر می شودکه به همراهش افزایش جمعیت،تکنولوژی متنوع واکتشافات بیشتر مشهود است. 

رونق:دوره ای که تقاضا بیشتر ازعرضه است

رکود:دوره ای که تقاضا کمترازعرضه است.

سرمایه:حجم پول یا دارایی دریک مدت زمان.بطور مثال تراکتور وماشین آلات خریده شده برای تولید ودارامد بیشتر

بهره وری:استفاده بهینه ومطلوب ازظرفیتهای موجود.

سه متغییر دراقتصاد کلان که به دنبال آن است:1-سطح عمومی قیمتها،یعنی اینکه قیمتها ثابت بماند ویاتحت رعایت خاص ومشخصی رشد کنند.  2-بیکاری واشتغال(نیرو  انسانی وزمین)،اگرعامل جدیدواردفرصت برای آن مهیا باشد وبتواند کارکند(اشتغال کامل) 3-تولید ملی(ستاده ملی)،تولیدات دراین دوره بیشترازدوره قبل باشد(رشد اقتصادی) وتعادل درتراز پرداختهای داخلی وخارجی  به عبارتی تعادل بین کشور باکشورهای خارجی ازنظر پولی. اگررشد درچند دوره ومتوالی داشته باشیم دراین صورت میگوییم توسعه دارد صورت میگیرد ودریک جامعه خوب باید صادرات و واردات متعادل باشد.

رشد وپیشرفت درهرکشوری، ملزوم توجه به دوشاخص می باشد:  1-سرمایه گذاری  2-بهره وری

انجام تمهیداتی برای جذب سرمایه ازطریق شیوه های انگیزشی وتشویقی جهت سرمایه گذاری در اقتصاد کشورباتوجه به شرایط وامکانات آن می توان سرمایه گذاری وموجب رونق اقتصادی گردیدمانند سرمایه گذاری درافزایش تولیدات،جهانگردی وتوریست، معادن ، بازارها و....همچنین بهره وری ازمنابع پتانسیل های موجود که ازاین ظرفیتها استفاده بهینه برده شود مانندنیروی انسانی ،زمینهای کشاورزی،منابع وذخایرزیرزمینی،دریا و....

درکشورما بعلت سیاستهای اشتباه اقتصادی ونبود برنامه های بلند مدت واصولی برای توسعه ورونق آن با فراز ونشیب زیادی مواجه ایم مثلا درتولیدگندم یکسال خودکفاییم دوسال بعدآرد وگندم واردکشورمیکنیم درحالی که باید صادرکننده آن باشیم علت آن اینکه برای چندسال برنامه نداریم که ادامه بدیم وازکشاورزان حمایت ومحصول آنها راخریداری وصادرنماییم ادعای اقتصاد اسلامی داریم امادرعمل شیوه اقتصادی مختلط باز وبسته دنبال میکنیم ودولت برنامه خاصی برای آن ندارد.باکمبود آب درکشور  موجه هستیم  وبالای 90درصدآب راصرف کشاورزی میکنیم بجای استفاده صحیح وکاشت میوه هایی که درزمین کشاورزی بیشترین بهره وری وسوددهی داشته باشدبخاطرراحتی  کاشت هندوانه که30درصدآب مصرف وخیلی از آب نیز به زمین برمیگرددتوجه داریم  منظوراین نیست که هندوانه ازکشاورزی وخوردن مردم حذف شود بلکه به طرق دیگر کاشت شود مثل کاشت گل خانه ای... یا بطور مثال مردم کشورما بیشترین مصرف کننده پارچه سیاه دردنیا هستندبجای افزایش تولید،داریم هرساله واردمیکنیم وخیلی ازدیگر کالاهای مصرفی ما بازارهای چینی دردست گرفته اند وکارخانه ها وبنگاههای تولیدی ما روبه تعطیلی وورشکستگی هستندوهرساله برنیروی بیکار ما افزوده می شودحتی دربکارگیری واستخدام نیرو هم اصولی ومنطقی پیش نرفتیم. اینها گوشه ای عامیانه سیاستهای غلط مالی واقتصادی کشورماست.  ودرخیلی ازموارد که اقتصاد مارا با مشکل روبرو وارزش وسیاست پولی ما روبه نزول کرده مسائلی ازقبیل اختلاسهای برخی  مسئولین رده بالا،عدم سیستم نظارت وکنترل درست مدیریتی،ریخت وپاش برخی دستگاههای دولتی،عدم شفافیت بودجه ای، عدم هزینه های صحیح پولی،عدم کنترل تورم وافزایش قیمتها، ناعدالتی توزیع درامدها وهزینه های طرحها وپروژه های دولتی ،تولیدات پایین وعدم جذب سرمایه گذاریهای خارجی وداخلی وحمایت واطمینان به سرمایه کذاران و...

که همه این مسائل نیاز به کار کارشناسانه وتحقیقات گسترده دارد تا اوضاع اقتصادی ما روبه رشد وترقی کند وبه مانند دیگر کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته به درخشیم.الگوبرداری ازکشورهای موفق اقتصادی،افزایش تولید وحمایت ازبخش خصوصی، ارتباط بادنیای خارج وانعقادقراردادهای تجاری با دنیا،بهره وری از ظرفیتهای موجود درکشور واستفاده صحیح ازآن،جذب سرمایه ها وتوسعه سرمایه گذاریها،بالا بردن سطح تولید ناخالص ملی وداخلی،توجه به تعرفه ها وسرمایه های گمرکی وبازرگانی و.....  

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 19:37 |

                         روابط  وجو کاری درمدارس

مدل جو سازمانی هالپین و کرافت ( رفتار معلم - مدیر : باز تا بسته
مطالعات « هاپلین » و « کرافت » در سال 1962 از مدارس ابتدایی شاید شناخته شده ترین مفهوم پردازی و اندازه گیری از جو سازمانی است. « هالپین و کرافت » نظریه جو سازمانی را برای معلمان معرفی کردند. زیرا به موجب تعریفی که، جو سازمانی به وسیله افراد در سازمان تجربه می شود آنها فرض نمودند که ادراکات این افراد منبع معتبری از داده ها هستند. وقتی آنها مشاهده کردند که:
.1.احساس معلمان نسبت به مدرسه خود به طور قابل توجهی از همدیگر متفاوت است.
2. مفهوم روحیه شاخص این احساس نمی باشد.
3. وقتی مدیران « آرمانی » به مدارسی منتصب می شوند که نیاز به اصلاح دارند و هیئت آموزشی از فعالیت آنان جلوگیری می کنند.
4.عنوان جو سازمانی توجه زیادی را به خود جلب کرد، به ترسیم جو سازمانی شروع کردند.
هالپین و کرافت، جو اجتماعی مدارس را به عنوان ترکیبی از دو بعد رهبری مدیر مدرسه و تعامل های معلمان تصور می کردند. تعامل های گروهی از معلمان در یک مدرسه ممکن است مشابه محیط های جغرافیایی یک ناجیه در نظر گرفته شود. و سبک رهبری مدیر مدرسه می تواند برابر با شرایط جوی باشد. این ترکیب رفتار رهبر و رفتار معلم که جو سازمانی را به وجود می آورد می تواند در شکل زیر نشان داده شود:
جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر مدرسه و رفتارهای معلمان ( سیلور، 1991 ).

انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
« هالپین و کرافت » شش جو اصلی مدارس را در قالب عناوینی چون جو باز، جو بسته، جو خود مختار، جو پدرانه،جو کنترل شده و جو آشنا را ‏ معرفی کردند که ویژگیهای هر کدام به شرح زیر است:
جو باز: مدارس با جو باز، دارای عدم تعهد پایین، موانع و محدودیت کم، نشاط و صمیمیت بسیار زیاد، اين تركيب جوى را پيشنهاد مى‏كند كه ‏هم مدير و هم معلمان رفتارصحيحى ‏دارند.

جو بسته: داراى ويژگيهاى متضاد با جو باز است. اعتماد و نشاط در آن كم و عدم اشتغال به كار زياد است. مدير و معلمان خود را مشغول نشان ‏مى‏دهند، مدير بر مسائل بى‏ اهميت، راهوار و غيرضرورى تاكيد مى‏كند و معلمان با همين تاكيد مدير كمترين ‏همكارى را دارند و رضايت كمترى نشان‏ مى‏دهند.

جو پدرانه: یک محیط اجتماعی را نشان می دهد که در آن مدیر سخت تلاش می کند ولی متاسفانه تلاش او بی تاثیر است. معلمان کار زیادی بر دوش ندارند ولی به خوبی با هم کنار نمی آیند و به تشکیل گروههای رقیب گرایش دارند.

جو خودمختار: جوی است که تقریبا آزادی کامل را برای معلمان به منظور هدایت کارشان و ارضاء نیازهای اجتماعی مطابق میلشان توصیف می کند. در این جو روحیه و صمیمیت نسبتا بالا هستند و عدم جوشش یا بازدارندگی کمتری وجود دارد. مدیر مدرسه اگرچه سختکوش است ولی در ارتباط با نظارت نسبتا کناره گیر و آسان گیر است. مدیر به طور نسبی مراعات معلمان را می کند.

جو کنترل شده: اشاره به جو پرکاری دارد که به زیان زندگی اجتماعی اعضا تمام می شود. با وجود این روحیه بسیار بالاست، معلمان در کارشان فعال و متعهدند اما تکالیف بیش از حد دارند و تعامل شخصی کمتری دارند. مدیر مدرسه به اندازه کافی سختکوش است تا مطمئن شود کارها به خوبی پیش می رود اما الگویی برای تعهد و وفاداری برای معلمان نمی باشد. در یک مدرسه با جو کنترل شده اساسا تاکید بر تولید بالا، بازدارندگی بالا و صمیمیت پایین است.

جو آشنا: نشان دهنده جوی است که در آن روابط اجتماعی مطلوب به زیان انجام کارها تمام می شود. معلمان در ارتباط با کار یکدیگر نمی جوشند اما در ارتباط با زندگی اجتماعیشان با هم صمیمی هستند. مدیر مدرسه اگرچه در سطح شخصی بسیار ملاحظه گر است ولی به هیچ وجه کناره گیر نیست، بر بهره وری تاکید نمی کند و بر انجام کار نیز نظارت ندارد. به طور خلاصه محیط مدزسه بسیار دوستانه است لیکن معلمان فعالیت اندکی دارند.

سنخ شناسی جو مدارس
ابعاد جو سازمانی:
بسیاری از تحقیقات خاطر نشان ساخته اند که جو سازمانی از اجزاء یا ابعاد خاصی تشکیل شده است. برخی از محققان به ویژگیهای روانی – اجتماعی محیط کار مانند ارتباطات درونی مدرسه توجه بیشتری دارند و بعضی دیگر خصوصیات غیرمادی و خصوصیات عینی را تواما به عنوان شاخص های تشکیل دهنده جو مورد تاکید قرار داده اند.

بهترین جو روابط دوستانه ومشارکتی است که بااخلاقیات ودوستی هرفرد وظایف وکارهای محوله رابه نحو شایسته وبدون کوتاهی وسوء استفاده انجام وخدمت نماید.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 11:40 |
                                          بنام خدای دانا وتوانا

((وشاورهم فی الامر ماذا عزمت فتوکل علی الله)) ال عمران آیه 159                  

ازدیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها ازمهمترین عامل بروز وظهورومشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی(آموزش وپرورش)محسوب می شود.(اصل یکصدم قانون اساسی).

اصل هفتم قانون نیزاشعارمی دارد(طبق دستور قران کریم"وامرهم شوری بینهم" وشاورهم فی الامر...) شوراها ازارکان تصمیم گیری واداره امورکشورند.درقران کریمبه شوراهاوهم فکری درپیشبرد امورتاکیدفراوان شسده است.درآیه38سوره شوری آمده است(آنان که امرخدا رااجابت واطاعت کردندونمازبه داشتند،کارشان رابه مشورت یکدیگر انجام دهند واز آنچه روزی آنهاکردیم انفاق کنند.)باکمی دقت می توان دریافت که این اصل که برگرفته ازآیات الهی است به دوابعادمهم مشارکت فکری ومشارکت مادی اشاره دارد.آنجاکه سخن ازشوراومشاره می کند،همگان رابه مشارکت فکری فرا می خواندوآنجاکه ازانفاق سخن به میان می آوردنقطه روشن تاکیدقران به مشارکت عملی است.

دراصول(3،8،29،100،104)قانون اساسی کشورماتاکیدفراوان برنحوه ی مشارکت وهمکاری مردم شده است.

 یکی ازراههای رشدشخصیت درانسان توجه به افکارواندیشه ی او می باشد.بی اعتنایی به افکار واندیشه های معقول دیگران واستبدادحاکمیت های قلدارانه،شخصیت انسانی افرادرامی شکندوریشه های نهال فضیلت وابتکار رادرزمین دلها می خشکاندبرخوردهای مغرضانه ی حذفی وبی اعتناییهای مغرورانه ی جاهلانه نه تنها برای فرهنگ واخلاق افراد جامعه زیانباراست بلکه برای عاملان ومدیران نیز اینگونه برخوردها خسارت آفرین است.

مزایای مشورت وفعالیتهای شورایی

1-بهره گیری ازافکاردیگران                    2-تشخیص درستیها                                                               3-کاهش خطاها ولغزشها                        4-استفاده ازافکاربرتردیگران                                                    5-ازبین استبدادوعجب                           6-موفقیت درامور وکارها

حضرت علی(ع)می فرماید:(اندیشه هارابه یکدیگر پیوندبزنیدتادرستی وحقیقت ازآن متولدشود.)

 

قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش:

مصوب1372مجلس شورای اسلامی تعدادبی شماری ازنظام های آموزشی موفق درجهان،بهره مندی ازاصل همکاری ومشارکت درامورآموزش وپرورش راسرلوحه کارخودقرارداده اندوبرخی ازآنان ضمن تبیین راهکارهای مناسب جهت توسعه مشارکت دراموراجتماعی،فرهنگی وآموزشی،تدوین قوانین مرتبط باآن رابه منظورتوسعه عملی مشارکت ضروری دانسته اند.

ماده1)به منظورتحقق مشارکت ونظارت مردم درامرآموزشوپرورش بهره گیری ازکلیه منابع وامکانات جهت تاسیس، توسعه وتجهیزفضاهای آموزشی وپرورشی وتسهیل درفعالیتهای اجرایی آموزش وپرورش،شوراهای آموزش وپرورش دراستانهاوشهرستانهاومناطق به شرح این قانون تشکیل می گردد.

ماده2)منظورازشورای استان وشورای شهرستان وشورای منطقه که طبق این قانون تشکیل می شود،به ترتیب شورای آموزش وپرورش استان،شورای آموزش وپرورش شهرستان وشورای آموزش وپرورش منطقه است.

یکی ازمبانی قانونی مشارکت درامرآموزش وپرورش معاصرکشورمان که به سال1348برمیگردد،قانون شوراهای آموزش وپرورش منطقه ای است که درتاریخ18/11/1348به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی همسوبارشدوتوسعه فرهنگی،سیاسی واجتماعی جامعه واستقرار نظام مردم سالاری دینی ودمکراتیک،قانون شوراها درسال 1372بارویکرد جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.


‌ماده 5 - تركيب شوراي شهرستان به شرح زير است:

1-امام جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي معرفي
مي‌شود.

(‌در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري)

2-فرماندار

3-رييس آموزش و پرورش شهرستان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است

 4-معاون پرورشي يا مسئول امور تربيتي شهرستان

5-رييس شوراي شهرستان

 6-شهردار شهر مركز شهرستان

7-سه نفر از رؤساي مدارس در دوره‌هاي تحصيلي مختلف

 8-سه تا پنج نفر از اولياء دانش‌آموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان شهرستان

 9-رييس شبكه بهداشت يا پزشك معتمد شهرستان.

‌تبصره 1 - احكام اعضاي شوراي شهرستان توسط اداره كل آموزش و پرورش و با امضاي مدير كل آموزش و
پرورش استان صادر مي‌شود.

‌تبصره 2 - انتخاب افراد مذكور در بندهاي 3 (‌در شهرستانهايي كه بيش از يك منطقه آموزشي دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملي كه وزارت‌آموزش و پرورش تهيه مي‌كند، انجام مي‌شود.


‌تبصره 3 - رياست جلسات با فرماندار و در غياب وي بر عهده رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان است..

‌تبصره 4 - دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه مذاكرات شورا را براي نماينده يا نمايندگان
شهرستان مربوطه در مجلس شوراي‌اسلامي ارسال نمايد. نمايندگان مربوط در صورت تمايل مي‌توانند به عنوان
ناظر در جلسات شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در شهرستانهايي كه داراي دانشگاه مي‌باشند، شورا از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها به ويژه از
متخصصان رشته‌هاي علوم تربيتي و‌ساير رشته‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، به عنوان مشاور براي حضور در
جلسات شورا دعوت مي‌كند.

‌ماده 6 - شوراهاي موضوع اين قانون حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند و جلسات شورا با حضور
دوسوم اعضاء رسميت يافته و‌تصميمات آن با اكثريت آراء حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره - جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 7 - اعضاء شورا براي مدت دو سال انتخاب و در صورت تغيير، فوت و يا استعفاي يكي از اعضاء شورا
جانشين او به ترتيب مقرر در اين قانون‌و دستورالعملهاي مربوط تعيين مي‌شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز
است.

‌ماده 8 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:

 1-توزيع اعتبارات دولتي تخصيص‌يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مدارس و فعاليتهاي
مختلف، بر اساس ضوابطي كه‌وزارت آموزش و پرورش معين مي‌كند.

2-تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه دريافتها و هزينه‌ها و ساير درآمدهاي مردمي با توجه به كيفيت ارائه
شد فعاليتهاي آموزشي و‌پرورشي.

3-پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و
پرورشي به مراجع ذيربط جهت‌تصويب

4-برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان (‌از نظر
محل، دوره تحصيلي)

5-تصميم‌گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات‌لازم و ساير فعاليتها


 6-بررسي و تصميم‌گيري براي برنامه‌ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق شوراي استان


7-صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس
قوانين كار و تأمين اجتماعي

8-برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از كاركنان شايسته و لايق مدارس و پرداخت
فوق‌العاده خاص و كارانه بر اساس‌كيفيت و كميت خدمات آنان

9-تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكز آموزشي و
پرورشي

10-برنامه‌ريزي جهت ايجاد تسهيلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت توسعه مدارس غير انتفاعي ،
آموزشگاه‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و‌مدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت
بيشتر در اين زمينه.

11-نظارت مستمر بر فعاليتهاي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش سالانه حاوي نقاط قوت و ضعف فعاليتها
و ارائه پيشنهادهاي لازم به‌شوراي آموزش و پرورش استان

12-برنامه‌ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات لازم به منظور تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي و
پرورشي منطقه از طريق خودياري‌اهالي و همكاري مؤسسات و سازمانهاي ذيصلاح دولتي و قانوني.

13-برنامه‌ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد بانكها، شركتهاي دولتي و غير دولتي و
كارخانه‌ها به امر توسعه و تجهيز اماكن‌آموزشي و پرورشي در چهارچوب مقررات مربوط

14-كمك به ترويج و گسترش فعاليتهاي پرورشي و آموزشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلافي
دانش‌آموزان

15-برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي پرداخت كمك‌هزينه تحصيلي به دانش‌آموزان كم بضاعت از عوايد محلي
شورا و اعطاي بورس تحصيلات‌عالي به دانش‌آموزان مستعد.

16-انجام وظايفي كه شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اولياء و مربيان و يا وزارت آموزش و
پرورش به موجب اختيارات‌قانوني خود به شورا واگذار مي‌نمايند.

17-بررسي راه‌هاي مختلف صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري منابع در چهارچوب سياستهاي وزارت آموزش و
پرورش و شوراي استان

18-تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب‌التعليم منطقه، به طوري كه هيچ يك از آنان از‌تحصيل باز نمانند .


19-جلوگيري از افت تحصيلي دانش‌آموزان و تلاش در ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي

 20-سازماندهي امكانات براي اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي، كار دانش و كارآموزي دانش‌آموزان

21-ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و پيش‌بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي آنان و فراهم كردن امكانات
لازم

22-پيشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيروي انساني، بر اساس خط مشي‌ها و
سياستهاي كلي وزارت آموزش و‌پرورش و ارائه آن به شوراي استان

‌تبصره - دريافت كمكها و خودياري از اولياء دانش‌آموزان و مردم در صورتي مجاز است كه داوطلبانه پرداخت
نمايند.

‌ماده 9 - شرح وظايف و تركيب شوراي منطقه، حسب مورد مشابه شوراي شهرستان و بر طبق دستورالعملي
است كه وزارت آموزش و پرورش‌تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رساند.

‌تبصره - ايفاي وظايف شوراي شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط كلي و دستورالعملهايي است كه به وسيله
وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌مي‌گردد.

‌ماده 10 - شهرداريها موظفند با تدوين آيين‌نامه‌ها و اتخاذ روشهاي لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در اين
قانون و واريز آن به حساب معين‌خزانه اقدام نمايند.

‌ماده 11 - مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص‌يافته از محل منابع زير و در
چهارچوب ضوابط آموزش‌و پرورش و خط مشي‌ها و سياستهاي شوراهاي مناطق و با همكاري انجمن اولياء و
مربيان با كيفيت مناسب اداره نمايند:

1-اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانش‌آموزي پرداخت مي‌شود

2-كمكهاي مردمي.

3-سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار
مي‌گيرد.

 4-وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه

‌ماده 12 - رييس آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعي از فعاليتهاي كمي
و كيفي آموزش و پرورش شهرستان‌يا منطقه را به شوراي مربوط ارائه دهد

‌ماده 13 - منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه‌هاي جاري و عمراني عبارتند از:

1-سهم منطقه از اعتباراتي كه در بودجه جاري و عمراني سالانه دولت كه بر اساس تعداد دانش‌آموزان براي هر
استان پيش‌بيني مي‌گردد.

 2-يك درصد از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه‌ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان كه از طريق شوراي
استان ميان مناطق توزيع‌مي‌شود.

 3-تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي علاوه بر عوارض مذكور را
كه شهرداريها دريافت مي‌كنند.

 4-عوايد حاصل از فروش ساختمانها و زمينهاي بلااستفاده و نيز ساختمانها و زمينهاي ديگر كه در اختيار آموزش و پرورش است و مي‌توان آنها را‌با توجه به نيازهاي آموزش و پرورش تبديل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي‌شود.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 11:58 |
ماهیت رشته مدیریت آموزشی رشته مدیریت آموزشی(Educational Administration) یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی(Educational Management)؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند: الف-سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیر رسمی و...) ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی و...) ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها، تجهیزات و...) د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تامین کنندگان منابع و...). علم مدیریت آموزشی، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد. کارکردهای مدیریت آموشی؛ شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد. سازمانهای آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - سازمانهای آموزشی صفی: این سازمانها بطور مستقیم به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند، مثل: مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان، مراکز سوادآموزی، مراکز آموزش و ترویج کشاورزی، دبیرستانها، آموزشگاه‌هاو موسسات آموزش عالی. ب- سازمانهای آموزشی ستادی: این سازمانها با پشتیبانی از سازمانهای آموزشی صفی، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر می‌سازند و بر آنها نظارت دارند، مثل: ادارات آموزش و پرورش، وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز ستادی آموزش کارکنان، ادارات سواد آموزی و آموزش بزرگسالان، سازمان مرکزی دانشگاه. مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد(۱)،(۲): • مدیریت آموزش عمومی • مدیریت آموزش کارکنان • مدیریت آموزش عالی. رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های معتبر جهان در مقطع دکتری در سه گرایش ارائه می‌شود. • آموزش و بهسازی منابع انسانی • سیاستگذاری آموزشی • رهبری آموزشی. مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی • ویلیام هارولد پین (William Harold pyne): او در سال ۱۸۷۵ برای اولین بار مدیریت در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرارداد. از دیدگاه او، علوم اجتماعی، زمینه مناسبی برای مطالعه مدیریت آموزشی است. • جان فرانکلین بابیت (John Franklin Bobbitt): بابیت مفاهیم و اصول مدیریت علمی را در سازمانهای آموزشی تبیین کرد. او از متفکران آیین کارایی در سیستم‌های آموزشی است و براین اساس، یک مدل پنج مرحله‌ای در برنامه ریزی آموزش، پیشنهاد نمود. • جس هومر نیولان (Jesse Homer Newlon): نیولان در سال ۱۹۳۴ اولین مدل نظری مدیریت آموزشی را با نام مدیریت آموزشی بعنوان خط مشی اجتماعی(Social Policy)ارائه نمود. او برای اولین بار مبانی علمی مدیریت آموزشی را تشریح نموده‌است. • دانیل ادوارد گریفیتث (Daniel Edward Griffith): او با تالیف کتاب تئوری اداری، پیشگام جنبش تئوری در مدیریت آموزشی است. گریفیتث معتقد بود تحقیق در مدیریت آموزشی باید مبتنی بر تئوری و در جهت ایجاد تئوری باشد، او تئوری تصمیم گیری در سازمانهای آموزشی را طرح نمود. • دونالد ویلاور (Donald John Willower): فعالیت‌های علمی ویلاور بیشتر بر روش‌های کنترل در سازمانهای آموزشی و روش‌شناسی علمی و روش تحقیق در مدیریت آموزشی متمرکز بوده‌است. • کارل ویک (Karl Edward Weick): ویک تئوری پیوند سست(Loosely Coupled)در سازمانهای آموزشی را مطرح نمود. او در این تئوری، رابطه ضعیف نظارت بورورکراتیک با فعالیت‌های آموزشی کارکنان آموزشی را مورد بررسی قرار داده‌است. • جاکوب گتزلز (Jacob Warren Getzels): گتزلز با همکاری گیوبا (Egon G. Guba)، مهمترین تئوری در زمینه تبیین رفتار در سازمانهای آموزشی را ارائه داد. او در این تئوری، سازمانهای آموزشی را بعنوان سیستم اجتماعی(Social system)در نظر گرفته‌است. • اندرو ویلیامز هالپین (Andrew Williams Halpin): هالپین در سال ۱۹۶۳ با همکاری دونالد کرافت (Donald B. Craft) مفهوم جو سازمانی(Organizational climate)را مطرح نمودند و پرسشنامه توصیف جو سازمانی(OCDQ) را به‌منظور اندازه‌گیری جو سازمانی مراکز آموزشی طراحی کردند. • ویلیام ردین (William James Reddin): ردین، نظریه پرداز تئوری مفهوم سه بعدی سبک مدیریت (The 3-D Management Style Theory) برای نخستین بار، بعد اثر بخشی را به ابعاد وظیفه مداری و رابطه مداری افزود. منظور او از بعد اثربخشی، اشاره به عوامل موقعیتی در تعیین سبک مدیریت است. ردین از پیشگامان نظریه اقتضای در مدیریت است. از دیدگاه او، در سازمانهای آموزشی، بسته به موقعیت، سبک‌های گوناگون مدیریت می‌توانند اثر بخش یا غیر اثربخش باشند اثربخشی سبک رهبر ی وابسته به تناسب آن با عوامل موقعیتی است. او به منظور تشخیص سبک مدیریت، ازمون تشخیص سبک مدیریت(MSDT)را طراحی نمود. • ماتیو مایلز (Matthew Bailey Miles): مایلز نظریه پرداز سلامت سازمانی(Organizational Health)در سازمانهای آموزشی است. او در سال ۱۹۶۹ضمن تبیین مفهوم سلامت سازمانی، پرسشنامه توصیف سلامت سازمانی (OHDQ) را طراحی نمود. از دیدگاه مایلز، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر، اشاره دارد. • جان همفیل (John Knox Hemphill): همفیل، مفهوم رهبری در سازمانهای آموزشی را تبیین کرد و با همکاری هالپین، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) را طراحی نمود. • توماس گرینفیلد (Thomas Barr Greenfield): گرینفیلد دیدگاه پدیدارشناسی و تفسیری را در مدیریت آموزشی مطرح نموده‌است. • توماس سرجیوانی (Thomas Joseph Sergiovanni): سرجیوانی مدیریت آموزشی را از منظر اخلاق و قدرت مورد تحلیل قرارداده‌است. • وین هوی (Wayne Kolter Hoy): او از جمله دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است. هوی با همکاری سسیل میسکل (Cecil G. Miskel) ضمن تلاش در جهت توسعه تئوری سیستم‌های اجتماعی در سازمانهای آموزشی، مدیریت آموزشی را بعنوان یک علم تجربی (Science) مورد توجه قرار داده‌است. • ژوزف مورفی.(Joseph Murphy): مورفی از دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است او ضمن بررسی مبانی علمی مدیریت آموزشی، از دیدگاه پست مدرنیزم، مدیریت آموزشی را مورد بررسی قرارداده‌است. • ریچارد بیتس(Richard Joshua Bates): بیتس از نظریه پردازان تئوری انتقادی در مدیریت آموزشی است. او معتقد است مفهوم عدالت اجتماعی (Social justice) باید محور عمل مدیریت آموزشی قرار گیرد و بعنوان معیاری مهم در سیاستگذاری آموزشی به آن توجه شود. او مدیریت آموزشی را بعنوان عمل فرهنگی درنظر گرفته است. • بیلی بلر(Billie Goode Blair): خانم بلر، در مورد نظریه آشوب (Chaos) در مدیریت آموزشی به تحقیق پرداخته است، او معتقد است نظریه آشوب می‌تواند بسیاری از پدیده‌های مبهم و نامنظم در سازمانهای آموزشی را تبیین کند. • یوجین سمیر(Eugenie Angele Samier): خانم سمیر، فرایندهای سیاسی موجود در سازمانهای آموزشی را مورد بررسی قرار داده و از منظر فلسفه سیاسی، ماهیت سازمانهای آموزشی و کارکردهای مدیریت آموزشی را تبیین نموده است. • دیوید منسفیلد (David Mansfield): منسفیلد، از نظریه پردازان تئوری پیچیدگی (Complexity Theory)در رهبری آموزشی است. از دیدگاه وی، سازمانهای آموزشی سازمانهایی خودسازمان دهنده، پیچیده و غیر خطی هستند بنابراین، سبک مدیریت و رهبری در این سازمانها نیز باید مبتنی بر این ویژگی‌ها باشد. • کالین ویلیام ایورس (Colin William Evers): ایورس از فلاسفه مشهور و معاصر مدیریت آموزشی است. او مدیریت آموزشی را از منظر فلسفی مورد بررسی قرار داده و مفاهیمی همچون ارزش، اخلاق و ماهیت تئوری علمی در مدیریت آموزشی را تبیین نموده است. • جو فریس (Joe Fris): فریس، از دیدگاه پارادایم کوانتومی (Quantum Paradigm)، مدیریت آموزشی را مورد تحلیل قرار داده، او بر مبنای پارادایم کوانتومی، استراتژی‌های رهبری اثربخش در سازمانهای آموزشی، را کشف نموده است(۱)،(۲)،(۳). • پل هوستون (Paul D. Houston): هوستون مفهوم رهبری معناگرا (Spiritual) در سازمانهای آموزشی را بیان کرده است. از دیدگاه او معنویت، تلاش برای یافتن معنا در زندگی است بطوریکه فرد در جستجوی آن، از تمایلات خودخواهانه و محصور شدن در سود و زیان شخصی فاصله می‌گیرد. هوستون ضمن توجه دادن رهبران آموزشی به قدرت و سرمایه معنوی؛ هشت اصل رهبری معنوی – قصد، توجه، تشخیص استعدادها، قدردانی، نگریستن به تجربه به عنوان بخشی از بالندگی انسانی، دیدگاه کل گرا، باز و پذیرا بودن، اعتماد – را مطرح می‌سازد. • آر. ویلبورن کلاوس(R. Wilburn Clouse): رابرت ویلبورن کلاوس ضمن تشریح ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی، تئوری نقش (Role Theory) در سازمانهای آموزشی را تبیین نموده است. طبق این تئوری، هنجارهایی که توسط موقعیت اجتماعی تعیین می‌شود رفتار را تحت تاثیر قرار می‌دهند، انتظارات درونی و بیرونی متاثر از نقش اجتماعی می‌باشند و پاداش و تنبیه اجتماعی برای نفوذ بر رفتار نقش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تئوری نقش به تبیبن کار تیمی و بررسی عملکرد یادگیری گروهی می‌پردازد. از این تئوری در سه زمینه در مدیریت آموزشی یعنی برای حل تعارض نقش، برای تحلیل رفتار در سیستم‌های اجتماعی و برای بررسی مبانی روابط بین فردی به کار گرفته شده است. • اسپنسر مکسی (Spencer John Maxcy): مکسی از دیدگاه فلسفه زیبایی شناسی (Aesthetic)، به نقد زیبایی شناسانه رهبری آموزشی پرداخته است. زیبایی شناسی به احساس معنی ایجاد شده از ادراک حسی مرتبط است. در این دیدگاه، موضوعاتی از قبیل اینکه چگونه ایده‌ها و ایده‌آل‌ها ایجاد، بیان و منتقل می‌گردند و بر روابط بین فردی اثرگذارده و محیط سازمانی، آنها را تقویت می‌کند و اینکه در سازمان چگونه مرزها و محدوده‌های اخلاقی ایجاد و گسترش می‌یابد تبیین می‌گردد. نظریات مکسی توسط یوجین سمیر و ریچارد بیتس، توسعه و گسترش یافته است. • ادوارد سالیس (Edward Sallis): سالیس از دانشمندان معاصر مدیریت آموزشی است تحقیقات و نظریات او بر مدیریت کیفیت در سازمانهای آموزشی متمرکز است. سالیس تلاش نموده بر اساس ویژگی‌های محیط‌های ،(TQM ارائه نماید(۴)تفسیرنوین ازمدیریت آموزشی.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ و ساعت 11:38 |
سوابق وزیران آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران(بعدازانقلاب شکوهمند اسلامی)

1-غلامحسین شکوهی (۴ تیر۱۳۰۵، خوسف-) که با عنوان «پدر علم تعلیم و تربیت ایران» نیز شناخته می‌شود از مدرسین قدیمی تعلیم و تربیت و نیز اولین وزیر آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران بود. وی دارای مدرک دکترای علوم تربینی بوده و به موجب سابقه ۶۰ ساله در تعلیم و تربیت و امور پژوهشی، لقب چهره ماندگار تعلیم و تربیت ایران را به خود اختصاص داد.[۱]درزمان نخست وزیری دولت موقت آقای بازرگان وپیش از شهیدمحمدعلی رجایی این سمت داشتندسال1357تا1358 شکوهی در ۴ تیر ۱۳۰۵ در شهر خوسف از توابع شهرستان بیرجند متولد شد. وی تحصیلات اولیه خود را در مدرسه شوکتیه گذراند و پس از گذراندن دوره دانشسرای مقدماتی، در بیرجند به حرفه معلمی پرداخت. وی پس از اخذ دیپلم، برای ادامه تحصیل وارد دانشسرای عالی تهران شده و در سال ۱۳۳۵، لیسانس خود را در رشته آموزش و پرورش ابتدایی اخذ نمود. وی سپس به عنوان شاگرد اول دانشسرای عالی با بورس دولتی به سوییس اعزام شده و در سال ۱۳۴۱ دکتری خود را در رشته تعلیم و تربیت اخذ نمود. وی پس از بازگشت به ایران، در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت شده و همزمان در دانشسرای عالی تهران به تدریس پرداخت. " [۲] دکتر شکوهی در دولت موقت به عنوان اولین وزیر آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۷ بعد از انقلاب ایران (۱۳۵۷) منصوب شد. وی در سال ۱۳۷۲ به علت ناراحتی ریوی و آلودگی هوای تهران، به زادگاه خویش بازگشت و با درجه استادی در دانشگاه بیرجند به فعالیت آموزشی و پژوهشی خویش ادامه داده و پس از ۵۷سال تدریس، در سال ۱۳۷۹با رتبه ۲۶استادی بازنشسته شد ولی تدریس را رها نکرد و در دانشگاههای دانشگاه بیرجند و تربیت مدرس تهران به تدریس ادامه داد. با این حال در سال ۱۳۸۰ پس از فوت همسر، دچار افسردگی شدید شد و دست از تدریس و فعالیت‌های پژوهشی کشید.[۳] از جمله آثار این استاد برجسته در بخش تالیف, "روش آموختن حساب و هندسه"، "مبانی اصول آموزش و پرورش" با ۲۷ بار تجدیدچاپ , "تعلیم و تربیت و مراحل آن" با ۲۰ بار تجدید چاپ [۴] و در بخش ترجمه "تعلیم و تربیت" تالیف امانوئل کانتو و "مربیان بزرگ" تالیف ژان شانو می‌باشد. دکتر شکوهی بیش از ۶۰مقاله در نشریات علمی داخلی و دو مقاله در مجلات معتبر خارجی منتشر کرده‌است. صدا و سیما جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ از وی به عنوان چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت تقدیر به عمل آورد[۵] و در سال ۱۳۸۶ از مقام علمی وی در دانشگاه بیرجند، تجلیل شد.[۶] دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران نیز در سال ۱۳۸۵ بزرگداشتی برای ایشان برگزار کرد.

2-محمدعلی رجایی (زاده ۲۵ خرداد ۱۳۱۲ در قزوین - درگذشته ۸ شهریور ۱۳۶۰ در تهران) دومین رئیس جمهور ایران بود که در یک بمب‌گذاری ترور شد. وی دارای لیسانس ریاضیات از دانشسرای عالی بوده و پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، به حرفهٔ معلمی و سپس وزیر آموزش و پروش اشتغال داشته‌است.[۱]پس ازخداپناهی وقبل ازمیرحسین موسوی نخست وزیر بودند زندگی محمدعلی رجایی در ۲۵ خرداد ۱۳۱۲ خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. پدر او عبدالصمد نام داشت و از کسبه و بازرگانان قدیم قزوین و تهران بود و چهار سال پس از تولد محمدعلی، در ۱۳۱۶ (۱۹۳۷)، درگذشت. محمدعلی از آن‌ به‌ بعد با مادر و برادرش زندگی می‌کرد. همسر وی، عاتقه صدیقی و فرزند وی کمال رجایی نام دارند. او تحصیلات ابتدایی را در قزوین تمام کرد و در ۱۳ سالگی به تهران رفت و از آنجا که از نظر شخصیت، فردی خودساخته بود به کار و فروشندگی، که در آن دوران بسیار مرسوم بود، در نزدیکی محل کار برادرش در جنوب شهر مشغول شد و برخلاف دیدگاه عوام هیچگاه در فقر و تنگدستی زندگی نکرد. در ۱۷ سالگی به آموزشگاه گروهبانی نیروی هوایی رفت و در حین تحصیل با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف شاه (همچون فداییان اسلام) آشنا شد و در جلسات سید محمود طالقانی شرکت می‌کرد. او در این دوران از طرفداران طالقانی بود و درضمنِ حضور در ارتش، مخفیانه با فداییان اسلام فعالیت می‌کرد. رجایی، پس از ماجراهایی، از ارتش بیرون آمد و یک سال در شهر بیجار به معلمی پرداخت و سپس در سال ۱۳۳۵ برای ادامهٔ تحصیل به دانشسرای عالی رفت و در ۱۳۳۸ از آنجا فارغ‌التحصیل شد. وی با انجمن‌های اسلامی دانشجویان نیز همکاری داشت. در ۱۳۳۸ (۱۹۵۹)، پس از اتمام تحصیل در دورهٔ کارشناسی ارشد آمار، به قزوین بازگشت. رجائی با عضویت در نهضت آزادی ایران به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد و در جریان فعالیت‌های سیاسی و پخش اعلامیه دستگیر شد و ۵۰ روز را در زندان گذراند. او پس از آزادی از زندان با محمدجواد باهنر به سازماندهی مجدد هیأت‌های موتلفه اسلامی پرداخت و برای پرورش افرادی که بتوانند نبردی مسلحانه را اداره کنند به اعزام داوطلبانی به جبهه فلسطین دست زد. در همین رابطه و برای تکمیل برنامه مزبور (در سال ۱۳۵۰) خود شخصاً به خارج از کشور سفر کرد. ابتدا به فرانسه و ترکیه رفت و از آنجا عازم سوریه شد. او همگام با فعالیت‌های سیاسی به خدمات فرهنگی از جمله تدریس در مدارس کمال و رفاه، همکاری با بنیاد رفاه و تعاون اسلامی با همکاری آیت‌الله دکتر بهشتی و دکتر باهنر و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز مشغول بود. در سال ۱۳۵۱ با تشکیل سازمان مجاهدین خلق بااین سازمان همکاری نمود. در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) حکومت شاه وی را دستگیر کرد و بدین سبب، چهار سال را در زندان گذراند. قراردادن او در قفس طوطی و کشیدن ناخن‌های پا تنها بخش کوچکی از زندگی رجایی بعنوان با سابقه ترین زندانی سیاسی زمان خود است که ساواک به جهت افشای نام و محل همرزمانش بر او وارد می‌نمود و او هیچ وقت بر خلاف اکثر زندانیان سیاسی که به سرعت پس از دستگیری و همکاری آزاد می‌شدند آزاد نشد. در اثر این مقاومت‌ها او را به زندان قصر و سپس به اوین فرستادند. در این دوران او از مجاهدین خلق فاصله گرفت و تبری جست. دوران زندان مجموعاً چهار سال به درازا کشید و رجائی در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری انقلاب همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد و بلافاصله وارد مبارزات سیاسی و فرهنگی گردید و به اتفاق عده‌ای از همکارانش برای بسیج و سازماندهی مبارزات مخفی معلمان مسلمان تلاش کرد و موفق به ایجاد انجمن اسلامی معلمان شد. او در راه پیمایی‌های عظیم سال ۱۳۵۷ شرکت می‌کرد و نقش ‍موثری در فعالیت‌های تبلیغاتی آن روزها داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی او چند ماه قبل از انقلاب ۵۷ از زندان آزاد شد. هنگام آمدن آیت‌الله روح‌الله خمینی به ایران در کمیتهٔ استقبال مردمی از وی شرکت داشت. او مخالف ترورهای بازماندگان دوره پهلوی بود و رأفت اسلامی و عدالت اجتماعی را بعنوان یک روشنفکر دینی همیشه در رفتار و افکار او به روشنی مشاهده می‌شد و از همین رو مخالفینی از افراد مذهی تندرو در داخل حکومت داشت. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، او سمت‌های مختلفی را به عهده گرفت. رجائی پس از انقلاب به همراه مهندس عزت الله سحابی و ۱۱ نفر دیگر از اعضای نهضت آزادی ایران به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایشان با مهندس بازرگان و اعتقاد به برتر دانستن عدالت اجتماعی بر آزادی و دموکراسی، از نهضت آزادی استعفا دادند و بر خلاف تفاوت اندک دیدگاه‌های حزبی و مدیریتی با این همه از مهندس بازرگان بعنوان استاد مورد احترام خود یاد می‌برد. در ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) به وزارت آموزش و پرورش رسید، در ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) به نمایندگی مجلس رسید و در همان سال در کابینهٔ ابوالحسن بنی‌صدر، به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد. در جلسه غیر علنی تشکیل‌شده به همین منظور که در ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ برگزار شده بود، رجایی با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ مخالف و ۱۹ ممتنع نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی، به عنوان دومین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.[۲] او در دوره‌ای از ۱۱ مارس ۱۹۸۱ تا ۱۵ اوت ۱۹۸۱ ضمن نخست‌وزیری، وزارت امور خارجه را نیز به عهده داشت. او از طرفداران و مجریان انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران بود. پس از برکناری بنی صدر او مدت کوتاهی دومین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود. در این دوره محمدجواد باهنر نخست وزیر او بود. رجایی در ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایندگی از جمهوری اسلامی، با نشان دادن جاهای شکنجه روی پاهایش (از زندان‌های زمان شاه) توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

3-سید علی اکبر پرورش (زاده ۱۳۲۱ اصفهان - درگذشته ۶ دی ۱۳۹۲ اصفهان) وزیر آموزش پرورش در دولت‌های محمد جواد باهنر، دولت موقت محمد رضا مهدوی کنی و دولت میرحسین موسوی بوده‌است.پس ازشهیدآقای باهنر وقبل ازآقای کاظمی کارنمودند1360- 1364 زندگینامه علی اکبر پرورش در در سال ۱۳۲۱ در زرین شهر اصفهان متولد شد و تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند سپس در دانشگاه اصفهان مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات اخذ نمود ایشان مدرک فوق لیسانس خود را در دانشسرای عالی تهران در رشته کارآموزی دبیری دریافت کرد. مجتبی واحدی در مورد پرورش می گوید: وزارت آموزش و پرورش به عهده علی اکبر پرورش از سران پرنفوذ جناح راست بود.  حسين مظفر که به عنوان مدير کل تهران ، با پرورش همکاری می کرد به جبهه رفت و از ناحيه پا ، به شدت مجروح شد. او برروی تخت بيمارستان بود که توسط پرورش ، برکنار شد. [۱] علی اکبر پرورش پس از چند سال رنج از بیماری آلزایمر سرانجام در روز جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۲ در بیمارستان شهید صدوقی اصفهان درگذشت.[۲] سوابق اجرایی • نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی • عضو شورای عالی دفاع • نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، سوم و چهارم و مدتی عضو هیات رییسه (نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی دوره اول / نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی دوره چهارم) علی‌اکبر پرورش در سال ۱۳۶۱ بعنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت فاجعه سینما رکس آبادان برخی از اسناد او را از طراحان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان معرفی میکند ولی هیچگاه در دادگاه به اثبات نرسید.[۱] [۲] [۳] سوابق سیاسی • محوریت در مبارزات قبل از انقلاب اصفهان که منجر به دستگیری شد در کنار شهید صیاد شیرازی و حجت الاسلام سالک • عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی • دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری (نامزد احتیاطی حزب جمهوری اسلامی) • عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی از سال ۱۳۷۲ تا کنون • قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۰

4- سید کاظم اکرمی در سوم شهریور ماه ۱۳۱۹ در شهر همدان متولد گردید تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آن شهر آغاز و سپس در تهران و از دبیرستان دارالفنون فارغ التحصل و موفق به اخذ دیپلم ادبی گردید. پس از آن در دانشسرای عالی تهران در رشته روانشناسی موفق به اخذ درجه لیسانس شد و دوره فوق لیسانس خود را در رشته مشاوره به پایان رساند. سیدکاظم اکرمی در سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۷ مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل خبرگان به عنوان نماینده مردم همدان به این مجلس راه یافت اکرمی در سال ۱۳۶۳ در کابینه مهندس موسوی به عنوان وزِیر آموزش و پرورش منصوب شد وی دارای تحصیلات حوزوی به میزان سطح است.[۱]بعدازآقای پرورش وپیش از آقای نجفی کارکردند.1363تا1367 مسوولیت‌ها • مدیر کل آموزش و پرورش همدان • نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی • نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی • رئیس دانشگاه تربیت معلم و وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم میرحسین موسوی بوده است.

5-محمدعلی نجفی (زاده ۲۳ دی۱۳۳۰، تهران) سیاستمدار اصلاح طلب، مدرس دانشگاه ایرانی و سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[۱] است. نجفی دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی، عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف[۲] و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. نجفی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولت‌های دکتر باهنر، مهدوی کنی و مهندس موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ در دولتهای موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی از رییس سازمان برنامه و بودجه بود. در ۱۳۸۶ به عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران در آمد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ به دنبال انتصاب به عنوان معاونت رئیس جمهور از این سمت استعفا کرد. او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بود. کابینه دولت دوم، دولت موقت مهدوی کنی، دولت سوم، دولت پنجم، دولت ششم، دولت هفتم، دولت یازدهم نجفی یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که با وجودی که موافقت نیمی از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف یک رای از مجموع ۲۸۴ رای موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. بیشتر نمایندگان مخالف وی او را به حضور در جریان اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸ متهم نمودند. دو روز بعد حسن روحانی طی حکمی وی را به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب نمود. در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا کرد و حسن روحانی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود. نجفی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ پس از رای آوردن استیضاح رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم، سرپرست وزارت علوم شد.[۳] زندگی و تحصیل محمدعلی نجفی، در ۲۳ دی ۱۳۳۰ در تهران بدنیا آمد و در دبیرستان مروی (۱۳۳۷-۱۳۴۹) واقع در ناصر خسرو تحصیلات متوسطه را با مدرک دیپلم ریاضی به پایان رساند و برای تحصیل مهندسی وارد دانشگاه صنعتی آریامهر شد که بعداً به ریاضی تغییر رشته داد. پس از دریافت لیسانس ریاضی، در مهر ۱۳۵۳ وارد دوره دکترای موسسه فناوری ماساچوست (اِم آی تی) شد و تحصیل خود را زیر نظر برترام کاستانت در زمینه نظریه لی شروع کرد. رسالهٔ او درباره گروه لی بیشتر با نگاه جبری بود. در زمان انقلاب ۵۷، با وجودی که نزدیک به پایان کار بود، به ایران آمد و چون به‌طور مستقیم وارد دوره دکترای ریاضی شده بود، به اصرار استادش، از کارهای ناتمام رساله دکترایش به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد دفاع کرد و در هشتم فروردین ۱۳۵۸، بدون گرفتن مدرک دکترا خود به ایران آمد. به گفته بیژن ظهوری زنگنه، همکارش در دانشگاه صنعتی شریف، «مطمئنا می‌توانست به سهولت- به دلیل توانایی-هایش، مدرک دکترای خود را از ایران دریافت کند و نکرده و این باعث افتخار است که ایشان، همه جا آخرین مدرک رسمی خود را کارشناسی ارشد ریاضی نوشته است، در حالی که واقعا شایسته مدرک دکترای ریاضی است».[۴] رتبه برتر کنکور نجفی با استفاده از بورس تحصیلی فارغ‌التحصیلان ممتاز در دانشگاه M.I.T آمریکا تحصیل کرد. نجفی در دوره دکتری پیوسته ریاضی این دانشگاه تحصیل کرده است اما در سال ۱۳۵۷ در زمان انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و نتوانست از رساله دکتری خود دفاع کند. وی بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف با درجه مربی است.[۵] • کسب رتبه اول امتحانات نهایی سال ششم دبستان‌های تهران (۱۳۴۳) • کسب رتبه دوم امتحانات نهایی سال ششم دبیرستان‌های ایران (۱۳۴۹) • کسب رتبه اول کنکور ورودی دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۴۹) • کسب رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویان سراسر کشور (۱۳۵۳) • کسب رتبه اول در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۳) • کسب نمره A+ در تمام دروس در دانشگاه M.I.T آمریکا ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان نخستین مسئولیت نجفی بعد از ورود به ایران، ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان از سال ۱۳۵۹ به مدت یک‌سال بود. معاونت آموزشی صدا و سیما وی در خلال سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و در اواخر جنگ ایران و عراق سمت معاونت آموزشی صدا و سیما را عهده‌دار بود. وزارت فرهنگ و آموزش عالی نجفی در دولت محمد جواد باهنر، دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی تصدی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را بر عهده داشت. نجفی در جریان دفاعیه خویش در مجلس نهم برای کسب رأی اعتماد نمایندگان به عنوان وزیر آموزش و پرورش، و در پاسخ به التزام به ولایت فقیه اظهار داشت حضور وی در دولت اول میرحسین موسوی با اصرار رئیس جمهور وقت و رهبرمعظم کنونی ایران، آیت الله سید علی خامنه‌ای صورت گرفته است. وزارت آموزش و پرورش وی دو دوره در دولت‌ هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش خدمت کرد. از مهمترین اقدامات وی در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش، تغییر نظام آموزشی به ترمی واحدی، افزایش بی‌سابقه حقوق معلمان و ایجاد مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی می‌باشد. معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه پس از دولت هاشمی با حکم سید محمد خاتمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه انتصاب یافت. در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، شایعاتی مبنی بر نامزدی وی به گوش می‌رسید که این امر محقق نشد. عضویت در شورای شهر تهران او در پاییز ۱۳۸۵ با قرار گرفتن در لیست ائتلاف اصلاح طلبان نامزد شرکت در انتخابات شورای شهر تهران شد و توانست همراه با احمد مسجد جامعی، معصومه ابتکار و هادی ساعی از لیست ائتلاف اصلاح طلبان در جمع ۱۵ نفره شورای شهر تهران قرار بگیرد. او در شورای شهر به دلیل حفظ احترام آیت الله حق شناس با تغییر نام میدان حق شناس تهران به ۹ دی مخالفت نمود. تعدادی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی صلاحیت وی در مجلس نهم برای تصدی وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم، دلیل مخالفت خود را با وی، این اقدام نجفی در شورای شهر دانستند. محمد علی نجفی نیز در دفاعیه خود، دلیل مخالفتش را بیان کرد.[۶] نجفی به دنبال انتصاب به عنوان معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۲، استعفانامه‌اش از عضویت در شورای شهر تهران را به مسئول بخش حقوقی شورا تقدیم کرده و راهی ساختمان میراث فرهنگی شد. روز بعد،روزنامهٔ بهار در شمارهٔ ۲۹ مرداد خود از نقش مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس خبر داد.[۷] در روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نیز در حالی که استعفای نجفی در شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به این که یک هفته بیشتر تا پایان عمر سومین دوره شورای شهر تهران باقی نمانده بود، و با وجود مخالفت‌های حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، رأی گیری برای تصویب استعفای نجفی انجام شد. از ۱۱ نفری که در جلسه شورا حضور داشتند فقط ۵ نفر به استعفا رأی دادند اما چمران گفت تعداد ۶ نفر بوده و استعفا پذیرفته می‌شود.[۸] حضور در کابینه دولت یازدهم نامزدی وزارت آموزش و پرورش بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، وی محمدعلی نجفی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهت تصدی پست وزیر آموزش و پرورش در این دولت، به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. وی وعده به تغییرات بنیادی در آموزش و پروش ایران را اعلام کرد.[۱۱] پس از معرفی نجفی به مجلس، چندین تشکل صنفی معلمان ایران از جمله: کانون صنفی معلمان، سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان و... با ارسال نامه‌های متعدد به نمایندگان مجلس، خواستار رای اعتماد به نجفی از سوی نمایندگان مجلس شدند.[۱۲] او تنها با اختلاف یک رای از مجموع ۲۸۴ رای (۱۴۲ رای مثبت،۱۳۳ رای منفی،۹ رای ممتنع) موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو روز بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وی را به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب کرد.[۱۳] انتصاب قریب‌الوقوع وی مورد حمایت و استقبال جامعه باستان شناسان، ایکوموس و ایکوم ایران قرار گرفت و سید محمد بهشتی شیرازی رئیس اسبق میراث فرهنگی و رئیس ایکوم ایران، نجفی را مدیری خواند که ویرانه میراث فرهنگی را برپا خواهد ساخت. نجفی در اولین سخنان خود پس از تصدی سازمان میراث فرهنگی، وعده داد که هویت را به این سازمان باز خواهد گرداند. نجفی با شرکت در اولین جلسه هیئت دولت تدبیر و امید، همراه با وزیران و سایر معاونین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. روز بعد روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری، مدیر مسئول آن است، اقدام روحانی برای انتصاب محمد علی نجفی را دهن کجی وی به مجلس دانست. نجفی در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ رسماً تصدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران را بر عهده گرفت. نجفی در سخنرانی در مراسم معارفه‌اش گفت:[۱۴] «بدن نحیفی از سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده که متأسفانه به زمین افتاده و با بی انصافی لگدکوب شده است باید آن را بلند کرده خاک رویش را پاک کنیم و در جایی که در شان آن است بنشانیم و بعد از آن انتظار داشته باشیم تا این موجود جدید افاضات کند. این کار بسیار سختی است». نجفی کمی بعد معاونان و مشاوران خود را از میان افراد با تجربه در عرصه میراث فرهنگی برگزید. او مهدی حجت را به عنوان معاون میراث فرهنگی و قائم مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سید محمد بهشتی شیرازی را به عنوان مشاور ارشد ریاست سازمان و جلیل گلشن را به عنوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تعیین نمود. سفر به نیویورک و بازگرداندن جام شیردال کلماکره نجفی، اولین سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ از همراهان رئیس جمهور بود.[۱۵] هدف وی از این سفر مذاکراتی برای بازگرداندن سی هزار لوح گلی هخامشی از مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو بود.[۱۶] در جریان این سفر، وزارت امور خارجه آمریکا، جام شیردال غار کلماکره را به عنوان نشان حسن نیت دولت امریکا به مردم ایران هدیه کرد. این جام سال‌ها پیش از غار کلماکره در پلدختر لرستان به دست آمده و سپس از کشور خارج گردیده و در سال ۲۰۰۳ از سوی بخش مبارزه با قاچاق اشیاء عتیقه امریکا توقیف شده بود. نجفی پس از بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد این جام را رونمایی کرد.[۱۷] استعفا محمد علی نجفی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ از سمت خود استعفا کرد و مسعود سلطانی فر، عضو شورای شهر تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای وی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. به نظر برخی، از طرف، فشار زیاد کاری و بیماری قلبی عارض‌شده به ایشان و از طرف دیگر، تعدد مشکلات فراگیر در این سازمان و ناتوانی وی در رسیدگی به همه آنها از جمله دلایل استعفای وی بیان شده است.[۱۸] مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ طی حکمی محمدعلی نجفی را به سمت مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد.[۱۹] سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، پس از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، طی حکمی محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.[۲۰] روحانی در سخنرانی خود در جمع علما، فضلا و طلاب اردبیل اعلام کرد: «در دوران مدیرت دکتر فرجی دانا بر وزارت علوم ایشان برای گسترش علم، ایجاد فضای علمی در دانشگاه، بالابردن کیفیت و ایجاد آرامش در سطح دانشگاه بسیار تلاش کرده‌اند و امروز که آقای نجفی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کردم می‌خواهم که همین مسیر یعنی بالابردن کیفیت و توسعه مسائل فرهنگی و اخلاقی در دانشگاه و حفظ آرامش در سطح دانشگاه‌های کشور را ادامه دهد.» [۲۱]

6-حسین مظفر (زاده شهرستان ملایر)، وزیر آموزش و پرورش در دولت اول محمد خاتمی بود. وی به مجلس هفتم و مجلس نهم راه یافت. در آبان ۱۳۸۹ توسط محمود احمدی‌نژاد با حکمی به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در نظارت بر سازمان صدا و سیما و جانشین مهدی کلهر شد. وی همچنین توسط علی لاریجانی به معاونت نظارت مجلس نهم شد. مظفر هم اکنون دردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مشغول به تدریس درس آشنایی با قانون اساسی است. طبق گفته خودش در یکی از همین کلاسها او به هیچ یک از دو دسته اصلاح طلب و اصولگرا وابسته نیست.  فرزند وی، میثم مظفر، داماد مهدی کوچک‌زاده است که از مهر ۱۳۹۱ از سوی شهردار وقت تهران (محمدباقر قالیباف) رئیس سازمان تاکسیرانی تهران شد. میثم قبل از این سمت رئیس دفتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.[۲][۳]بعدازمحمدعلینجفی وپیش ازمرذتضی حاجی1376-1380 انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ پس از تشکیل ائتلاف موسوم به ۱+۲ شامل علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و محمدباقر قالیباف، به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، حسین مظفر به عنوان سخنگوی این ستاد انتخاب شد. و پس از مشخص نشدن[۴] کاندیدای نهایی این ائتلاف، به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی محدباقر قالیباف منصوب شد.[۵] زندگینامه وی به حزب آبادگران (از جناح محافظه کار) پیوست و در دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا، به شورای شهر تهران راه یافت و هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نظارت بر صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی است.[۶][۷]

7-مرتضی حاجی (متولد ۱۳۲۷ تهران) سیاست‌مدار ایرانی است وی که ریاست ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ را بر عهده داشت در دولت اول وی عهده دار سمت وزارت تعاون و در دولت دوم وزیر آموزش و پرورش شد. وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ریاضی است.بعدازآقای مظفروقبل ازآقای فرشیدی1380تا1384مشغول کاربودند. پس از اتمام دورهٔ ریاست جمهوری خاتمی وی به همراه چند تن از وزرای کابینهٔ خود بنیاد باران را پایه گذاشت. مرتضی حاجی یکی از آن وزرا بود. وی در مورخه 92/7/21 به عنوان یکی از اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان به همراه حسین مظفر انتخاب گردید. سوابق کاری • تدریس در دبیرستان‌های استان‌های تهران و مازندران • همکاری در تاسیس مراکز آموزشی و پرورشی متعدد از جمله انجمن جوانان پیرواسلام، انجمن مذهبی پیروان اسلام • دانشگاه علوم و فنون مازندران • مرکز تحقیقات جهانگردی • تاسیس مرکز آموزش از راه دور ایرانیان

8-محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد بود که در آذر ۱۳۸۶ کنار گذاشته شد و علیرضا علی احمدی (رییس دانشگاه پیام نور و یاجناق احمدی نژاد) جایگزین وی گشت. طرح سئوالات توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام در یکی از آزمونها و سرکوب و برخورد با اعتراضات صنفی معلمان انتقادات فراوانی علیه وی بر انگیخت. [۱] [۲] [۳]پس ازمرتضی حاجی وپیش ازعلیرضا علی احمدی وزیربودند.1384-1386 محمود فرشیدی در سال 1330، در شهر مقدس مشهد بدنیا آمد. وی در تابستان سال 1348، در رشته مهندسی شیمی، از دانشگاه شیراز پذیرفته شد. یک سال قبل از قبولی وی، فضای دانشگاه متشنج و ملتهب بود؛ رژیم، دانشجویان مبارز را از دانشگاه اخراج کرده و با درجه سرباز صفر به سربازی فرستاده بود. سوابق سیاسی و مبارزاتی فرشیدی در همان سال اول از طریق بچه های مذهبی دانشگاه، وارد ماجرای انقلاب شد و مانند اکثر انقلابیون، از منبر روحانی های مبارز شیراز: شهید دستغیب، شهید محلاتی و حائری شیرازی و دیگر بزرگان فیض برد. فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، سه بار دستگیری توسط ساواك و گذراندن هشت ماه در زندان عادل آباد شیراز از سوابق مبارزاتی وی در این دوران بود. فرشیدی در سال 56 و پس از تولد اولین فرزندش، با مدرک فوق لیسانس مهندسی شیمی، برای گذراندن سربازی همراه همسرش به زاهدان رفت، اوایل سال 57 بود که برای ادامه سربازی به تهران منتقل شد. سوابق اجرایی و مدیریتی محمود فرشیدی در سال 59 مدیرکل صداوسیمای کرمان شد؛ اما دلش بیشتر با مدرسه و معلمی بود؛ وی به دلیل اینکه منافقین در آموزش و پرورش رخنه کرده بودند، حکم مدیرکلی آموزش و پرورش کرمان را از شهید باهنر گرفت؛ اما این حکم دو سال بیشتر دوام نیاورد و مجبور شد استعفا بدهد. وی در بهمن سال 61، دوباره همان حکم را اما برای استان آذربایجان شرقی گرفت. فرشیدی در اسفند سال 64 پس از اتمام مأموریت به تهران بازگشت و در پی شغلی که برایش همیشه اصل بود، معلمی، رفت. سوابق آموزشی و فرهنگی سوابق آموزشی و فرهنگی او عبارتند از: تدریس در مدارس شیراز و تهران (سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) مدرس هنرستان صنعتی جابربن حیان و طراح سؤالات امتحانات نهایی (سالهای 1369- 1364) مؤسس و مدیر مجتمع آموزش معلم در منطقه 2 آموزش و پروش تهران (از سال 1369 تاكنون) مؤسس و دبیر كانون تربیت اسلامی دبیر سازمان فرهنگیان سردبیر نشریه زمزمه عضو هیأت مدیره هنرستان صداوسیما عضو هیأت امنای جامعة الرضا(علیه السلام) نگارش صدها مقاله در حوزه مسائل فرهنگ و تعلیم و تربیت

9-علیرضا علی‌احمدی جشفقانی (زادهٔ ۱۳۳۸، خمینی شهراصفهان) یکی از دولت‌مردان ایرانی و وزیر آموزش و پرورش ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد است. وی مدرک دکترای خود را در مدیریت تولید از دانشگاه تربیت مدرس و مدرک کارشناسی ارشد را در زمینه مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس و همچنین مدرک کارشناسی را در زمینه مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران کسب کرد.علیرضا علی‌احمدی باجناق محمود احمدی‌نژاد و مسعود زریبافان است.[۱] همچنین مهرداد بذرپاش (رئیس سابق کمپانی خودروسازی پارس خودرو و سایپا و مشاور احمدی نژاد) داماد اوست. [۲]1386- 1388 قبل ازحمیدرضاحاجی بابایی وبعدازمحمودفرشیدی وزیر بودند. از جمله مناصب وی می توان به موارد زیر اشاره نمود: عضو هیات امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران٬ عضو شورای گسترش آموزش عالی کشور٬ عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ عضو حقوقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران٬ مشاور برنامه ریزی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم )٬ مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا٬ مدیر مسئول خبرگزاری متنا٬ مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی کارکنان و رئیس هیات رئیسه صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت.[۳] همچنین وی نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران شد.[۴] وزارت علی‌احمدی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تصدّی وزارت تعاون به مجلس معرفی کرد، امّا موفّق به کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نگشت. وی در همان سال به ریاست دانشگاه پیام نور منصوب گردید. در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۳۸۶، مجدداً از طرف محمود احمدی نژاد، به عنوان وزیر آموزش پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که این بار توانست با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش شود.[۵] در روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارایهٔ پیشنهاد وزارت او توسط محمود احمدی‌نژاد (در سه‌شنبه ۸ مرداد) به مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع ۲۵۸ رأی گرفته شده، با ۱۳۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۲۹ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس و وزیر وزارت آموزش و پرورش شد. تحصيلات • دکترای تخصصی، رشته تحصيلی مديريت توليد-تحقيق در عمليات، دانشگاه تربيت مدرس، تاريخ اخذ:1373 • فوق ليسانس ، رشته تحصيلی مهندسی صنايع، دانشگاه تربيت مدرس ، تاريخ اخذ:1368 • ليسانس مهندسی،رشته تحصيلی متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تاريخ اخذ:1365 [۶] دانشگاه وی هم اکنون به تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول است. علی احمدی ریاست دانشکده مهندسی پیشرفتِ دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده دارد و عضوهیئت علمی گروه مديريت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پيشرفت است. [۷] حسين علی احمدی جشفقانی برادر وی نیز در دانشکده مهندسی پیشرفتِ دانشگاه علم و صنعت ایران معاونت پژوهشی و عضویت هیئت علمی این دانشکده را بر عهده دارد. [۸] سوابق شغلی • عضو هيات علمی، دانشکده.مهندسی صنايع ، دانشگاه علم و صنعت ايران، از 1368 تا کنون • رئيس کميسيون سبک زندگی اسلامی ايرانی و مجری طراحی برنامه های سبک زندگی اسلامی – ايرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی • عضو گروه اقتصاد معاونت بررسيهای بيت مقام معظم رهبری 1381 – تا 1384 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی اداری در دولت نهم1388-1386 • عضو دفتر طرح و برنامه و مشاوره / هيات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1364 تاکنون • وزير آموزش و پرورش و عضو هيات دولت نهم 1386 تا 1388 • مشاور برنامه ريزی راهبردی رئيس جمهور و مسئول تنظيم برنامه دولت نهم 1384 • عضو کميسيونهای مختلف دولت نهم • عضو هيات امنای دانشگاههای علم و صنعت، صنعتی اصفهان، مازنداران، گرگان، پيام نور و موسسه بين المللی مطالعات انرژی سال های 84-92از يکسال تا چهار سال • عضو هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت و پيام نور1392-1391 • رئيس دانشگاه پيام نور با بيش از 500 مرکز و واحد دانشگاهی و بالای يک ميليون دانشجو در داخل و خارج کشور 1384-1386 • رئيس هيات رئيسه صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت ( 1388 تا 1390 ) • مديرعامل شرکت سرمايه گذاری صندوقهای بازنشستگی .کارکنان صنعت نفت ( 1388 تا 1390 ) • رئيس اولين دانشکده مهندسی پيشرفت کشور - دانشگاه علم و صنعت ايران 1391-1392 • رئيس موسسه آفرينش –دانشگاه آزاد اسلامی / نماينده دانشگاه در هيات نظارت شورای عالی انقلا ب فرهنگی 1375- 1384 • رئيس دانشکده مديريت و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش 1371- 1372 • مسئول جهاد سازندگی در استان چهارمحال و بختياری 1358 در بدو تاسيس جهاد • عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران 1361 – 1368 ( بخش فرهنگی و گروه مهندسی صنايع ) • مشاور تحقيقاتی و صنعتی وزارتخانه های صنايع و معادن، نيرو، دفاع ، علوم تحقيقات و فناوری ، نفت (پتروشيمی )، صدا و سيما از 65 تا 1384 • معاون دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت به مدت 7 سال [۹]

10- حمیدرضا حاجی بابایی (زاده ۱۳۳۸، همدان) نمایندهٔ پنجم تا هشتم همدان در مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم و کابینهٔ محمود احمدی‌نژاد بود. او در دوران نمایندگی‌اش عضو هیئت رئیسه و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بوده و نیز در کمیسیون‌های محاسبه و بودجه، تلفیق، اصل نود و امنیت ملی و سیاست خارجی عضویت داشته است.[۱]قبل ازآقای فانی مشغولبه کار1388-1392. او از مسببان اصلی انتقال باشگاه فوتبال پاس تهران به همدان بود.[۲] تحصیلات حاجی بابایی در همدان، به سال ۱۳۵۶ دیپلم تجربی و به سال ۱۳۵۸ فوق دیپلم تجربی را از دانشسرای راهنمایی گرفت. وی لیسانس دبیری الهیات و معارف اسلامی (سال ۱۳۶۷ از دانشگاه تهران) و فوق لیسانس الهیات و معاراف اسلامی (سال ۱۳۷۲ از دانشگاه آزاد اسلامی کرج) و دکتری الهیات و معارف (سال ۱۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی تهران) را اخذ کرد.[۳] سوابق شغلی و اجرایی سوابق آموزشی • وی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ سوابق دبیری، مدیر آموزشگاه و ریاست آموزش پرورش در شهرستانهای استان همدان دارد. همچنین از سال ۷۲ بمدت سه سال سابقه تدریس در مراکز تربیت معلم و دوره عالی ضمن خدمت فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی داشته است. سوابق اجرایی • نمایندگی مردم شهرستان همدان در مجلس شورای اسلامی در ادوار پنجم، ششم، هفتم و هشتم • دو دوره عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی • نایب رئیس کمیسیون محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس (دوره پنجم) • عضویت در کمیسیون تلفیق سنوات مختلف و نیزعضوهیئت رئیسه کمیسیون تلفیق • عضو کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره‌های ششم – هفتم و هشتم (چند ماه عضوکمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی) • عضوهئیت امنای دانشگاه بوعلی سینا • عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی همدان • چهار دوره عضو و رئیس فراکسیون فرهنگیان[۴] وزارت آموزش و پرورش حاجی‌بابایی در آبان ۱۳۸۸ از طرف محمود احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی گردید و با اخد ۲۱۷ رأی موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع وزیر آموزش پرورش دولت دهم شد.[۱] استعفا از حزب اعتدال و توسعه حاجی بابایی یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه بود. اما در آبان ۸۶، همزمان با ایام نام‌نویسی برای انتخابات مجلس هشتم، ۴ نفر از اعضای این حزب، که حاجی‌بابایی نیز در بین آن‌ها بود، اعضای حزب را به افول از آرمان‌های اولیه، خروج از مشی اعتدال و چرخش به سمت جریان‌های غیرمعتدل اصلاح طلب متهم کرده و با انتشار بیانیه‌ای[۵] استعفای خود را از این حزب اعلام نمودند.[۵][۶] جنجال ها در مهر ماه ۹۱ در بازگشت دانش آموزان از اردوی راهیان نور بر اثر تصادف یکی از ده اتوبوس در جاده دهدز، ۲۲ دختر و ۴ همراه از کاروان چهارمحال و بختیاری کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند.[۷] برخی ادعا کردند این اردوها اجباری بوده و بخشی از نمره آموزش دفاعی در آن داده می شود، اما حاجی بابایی این موضوع را تکذیب کرد. [۸] در آذر ماه ۹۱ نیز حادثه آتش سوزی در مدرسه شین آباد پیرانشهر اتفاق افتاد که طی آن سیران یگانه، دانش آموز ده ساله ای بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان سینا تبریز جان سپرد. هرچند وی در مجلس از کلمه عذرخواهی استفاده کرد اما به دلیل به کار بردن عبارت "از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی که در آموزش و پرورش می‌افتد عذرخواهی می‌کنم." عده ای عذرخواهیش را طعنه آمیز تصور می کنند.[۹] وی همچنین به کار بردن جملاتی که از خبرگزاری مهر راجع به برخورد او با خبرنگاران منتشر شده بود را تکذیب کرد و تعهد داد امکانات لازم برای مداوای آنان را فراهم می کند.[۱۰] در پی این اتفاقات برخی از نمایندگان خواهان استعفای او شدند ولی وی از این امر خودداری نمود.

11-دکترعلی اصغرفانی علی‌اصغر فانی در سال ۱۳۳۳ در شهر تهران دیده به جهان گشود. وی مدرک دیپلم علوم انسانی خود را از دبیرستان دکتر هشترودی تهران اخذ کرده و مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت نموده است. او دانش‌آموخته دوره دکترای رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس بوده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس است. دکتر علی اصغر فانی، مدیرکلی چندین دوره آموزش متوسطه آموزش و پرورش در دوره وزارت حسین مظفر و کاظم اکرمی و همچنین مدیریت مناطق و مدیرکلی آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد. وی در دولت نهم معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ در تاریخ اول فروردین ۵۹، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ از تاریخ اول فروردین ۶۰، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در سال ۱۳۶۴، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۶۴ تا ۶۸، معاون و قائم مقام دانشگاه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، معاون فرهنگی بنیاد شهید در سال‌های ۷۲ تا ۷۶، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال‌های ۷۶ تا ۷۷، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۷۸، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۸۰، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۸۰ تا ۸۴، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ۸ شهریور ۸۴ تا ۱۸ آبان ۸۴، سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، مشاهده می‌شود. دکتر علی اصغر فانی دارای جوایزی مانند مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی است. دکتر فانی معاون آموزش و پرورش در دولت خاتمی نیز بوده است. دکتر فانی همچنین یک فعال اصلاح طلب و رئیس ستاد فرهنگیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) بوده است. دکتر علی اصغر فانی پیش از این رئیس کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بوده است.26مرداد1392وزیررآموزش وپرورش تاکنون.از8شهریور1384تا18آبان1384سرپرست وزارت آموزش وپرورش بودندواز26مرداد1392 تاکنون. وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم پس از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، دکتر علی‌اصغر فانی به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه منصوب شد.[۱] در ۲۷ مهر ۱۳۹۲، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، فانی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود.[۲] نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۵ آبان ماه بعد از استماع صحبت‌های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و سخنان علی‌اصغر فانی با انتخاب این وزیر پیشنهادی با ۱۸۵ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع موافقت کردند[۳] و بدین ترتیب وی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم شد. در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی به دلیل انتصابات وی از اصلاح طلبان، با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی مأخوذه به وی کارت زرد مجلس داد. پیش از وی علی طیب نیا، رضا فرجی دانا و علی جنتی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بودند و فانی چهارمین وزیر دولت یازدهم بود، که با دریافت کرد زرد با هشدار مجلس مواجه شد.[۴] تلاش برای استیضاح در تابستان ۱۳۹۳ و مصادف با استیضاح رضا فرجی‌دانا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از آماده‌شدن طرح استیضاح علی‌اصغر فانی با ۴۰ امضا، برای تحویل به هیئت‌رئیسه مجلس خبر دادند. این استیضاح، بعد از استیضاح فرجی‌دانا، دومین استیضاح نمایندگان علیه وزرای دولت یازدهم محسوب می‌شود که به فاصله کمی از یکدیگر، عملی شدند. در این طرح، ۱۰ دلیل به عنوان مبانی استیضاح معرفی شده که از آن جمله می‌توان به انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، اشاره کرد.[۵]

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 12:50 |
یکی از ویژگی‌های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است. 160 نکته کاربردی و اجرایی در مدیریت، برای مطالعه مدیران، سرپرستان و کلیه افرادی که به طور مستقیم با انسانها سروکار دارند، بر اساس نوشته های مندرج در روزنامه همشهری،‌ شنبه 24 اردیبهشت 1384، سال سیزدهم، شماره 3697، صفحه 11 و یکشنبه 25 اردیبهشت 1384، سال سیزدهم، شماره 3698، صفحه 15ارائه می شود که می‌تواند چکیده دهها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد. 1- در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند. از خودرأیی و ادعای بهترین بودن بپرهیزید و به پیشنهادهای دیگران توجه نمائید. 2- توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تأمین می‌شود، می‌توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد. مدیریت هم فن است و هم دانش و هم هنر. 3- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید. نیروهای توانمند، اصلی ترین سرمایه هر سازمان هستند. 4- به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثر است. 5- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید. 6- از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید. 7- با رفتارهای ضد و نقیض، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید. 8- در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید. 9- برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهره‌وری آنان، کلاسهای آموزشی ترتیب دهید و از لوازم کمک آموزشی بهره گیرید. 10- دقت کنید که توبیخ کارمند خطاکار، باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود. 11- مطمئن شوید مأمور خریدی که برای سازمان در نظر گرفته‌اید، علاوه بر کاردانی و رعایت اصول درست بازاریابی، مورد اعتماد، زرنگ و خوش‌سلیقه نیز هست و همان‌گونه که بر قیمت کالاها توجه دارد، بر زیبایی و کیفیت آنها نیز اهمیت می‌دهد. 12- در صورت لزوم با قاطعیت نه بگویید. 13- سعی کنید با اصول ساده روانشناسی آشنا شوید. 14- طوری رفتار کنید که دیگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آینده کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شما مجسم کنند. 15- هرگز در حضور کارمندان با دیگر معاشرین خود، پشت سر افراد بدگویی نکنید. 16- رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین و سرپرستان گوشزد کنید. 17- برای آزمودن کارمندانتان با آزمایشهای فاقد ارزش و بی‌اساس، شخصیت آنان را زیر سؤال نبرید. 18- با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید. 19- برای گیراتر شدن سخنان خود، همیشه چند عبارت کلیدی از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشید و در موقع لزوم آنها را به کار ببرید. 20- در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. 21- انتقاد پذیر باشید. 22- با بی‌توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی‌ارزش نکنید. 23- با وسواس بیهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی‌شود. 24- برای حل مشکلات احتمالی، دوراندیش باشید و مطمئن باشید با در نظر داشتن چند راهکار تخصصی، هرگز در موارد اضطراری غافلگیر نخواهید شد. 25- نقش تبلیغات را در سودآوری سازمان نادیده نگیرید. 26- خواسته‌های خود را واضح و روشن بیان کنید و اطمینان حاصل کنید که کارمندان به خوبی از جزئیات وظیفه‌ای که به عهده آنان است، مطلع هستند. 27- از هر کس، مطابق دانش و تجربه‌اش توقع داشته باشید تا بهترین نتیجه را بدست آورید. 28- وظایف کارمندان را متناسب با توانایی‌های فیزیکی و حرفه‌ای آنان تعیین کنید. 29- اگر از موضوعی علمی اطلاعی ندارید، یا احتیاج به توضیحات بیشتری دارید، بدون هیچ تردیدی سؤال کنید. 30- در موارد بحرانی، خونسردی خود را حفظ کنید و چند استراتژی بحران‌زدایی مناسب با فعالیت سازمانی خود را پیش‌بینی و طراحی کنید تا در موارد لزوم از آنها استفاده کنید. 31- از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می‌کند، پرهیز کنید. 32- انتقامجو نباشید. 33- زمان پیاده‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، به اندازه اخذ تصمیمات، مهم است. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب تجاری در زمان نامناسب با شکست روبه‌رو شود. 34- در مورد چیزی که نمی‌دانید، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی‌دانم، هراسی نداشته باشید. 35- با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید. 36- بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید. 37- نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کارشان هستند و نباید بیش از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند. 38- حرفه‌ای‌ترین و بهترین حسابدار و مشاور حقوقی را استخدام کنید. 39- به مشکلات مالی افراد توجه کنید و درخواستهای موجه اخذ وام آنان را به تعویق نیندازید. 40- همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شما می‌افزاید. 41- اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توأم باشد، تأثیر شگفت‌انگیزی بر اطرافیان خواهد داشت و فرمانبری با ترس جای خود را به انجام وظیفه با حس مسئولیت‌پذیری می‌دهد. 42- سامانه‌ای را جهت اخذ پیشنهاد اختصاص دهید و به کارمندان اطمینان دهید که در کمال رازداری به پیشنهادهای مطرح شده رسیدگی می‌کنید. 43- مطمئن شوید که حق و حقوق دیگران توسط مسئولین و سرپرستان سازمان رعایت می‌شود. 44- چند ساعت از یک روز مشخص در ماه را به بازدید از سطوح مختلف سازمان و گفت‌وگوی رودررو با کارمندان اختصاص دهید. 45- در سمینارهای مرتبط با فعالیت خود شرکت کنید. 46- در کمک رسانی‌های مراسم خیریه پیشقدم باشید. 47- با درایت و زیرکی همیشه در کمین شکار فرصتهای طلایی باشید. 48- صبر و حوصله را از مهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید. 49- مسئولیت‌پذیر باشید. 50- به منظور اطلاع حاصل کردن از مطالب جدید علمی، در چند سایت اینترنتی مرتبط عضو شوید. 51- چند تکه کلام اختصاصی و جالب برای خود انتخاب کنید. 52- تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی راحت‌تر از پیدا کردن چاره‌ای برای تغییر آنچه عنوان شده می‌باشد. 53- وقتی می‌خواهید کاری را به کسی محول کنید، روشی را برای عنوان کردنش انتخاب کنید تا حس مسئولیت افراد برانگیخته شود. 54- علت شکست‌های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید تا ضمن تشخیص مسیر نادرست، از تکرار آن جلوگیری کنید. 55- با بی‌اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان، زحمات آنان را بی‌ارزش نکنید. 56- با انجام ورزشهای فکری، قابلیت‌های ذهنی خود را تقویت کنید. 57- به هر کس فراخور فعالیت و بازده کاری‌اش پاداش دهید و با در نظر گرفتن پاداشهای مساوی، حرکت افراد شایسته گروه را کند نکنید. 58- با به کارگیری مشاورین کارآزموده و متعهد، موقعیت بازار کار را تحلیل کنید و استراتژی به کار بگیرید که همیشه یک گام از رقبا جلوتر باشید. 59- اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بی‌کفایت و کند بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شود زیرا افراد با درک این بی‌عدالتی انگیزه خود را از دست می‌دهند. 60- دانش حرفه‌ای خود را تا حدی بالا ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سؤالات حرفه‌ای حاضر جواب باشید. 61- زمان استخدام، افراد علاوه بر تست‌های مقرر شده، تست‌هایی انجام دهید که مطمئن شوید کسی را که به کار می‌گمارید، تنبل نیست! زیرا افراد تنبل فشار کاری دیگران را بیشتر می کنند. 62- هنگام دست دادن، دست افراد را محکم و صمیمانه بفشارید. 63- وقتی عصبانی هستید، درباره دیگران تصمیم‌گیری نکنید. 64- همیشه وقت‌شناس باشید. برای حضور به موقع، می‌توانید از ترفند قدیمی 5 دقیقه جلو کشیدن ساعت استفاده کنید. 65- هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید، زیرا به طور یقین، انگیزه آنها برای تلاش از بین می‌رود. 66- سعی کنید در صورت لزوم در دسترس باشید و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهید. در این صورت شاید با ایده‌های درخشانی روبه‌رو شوید. 67- به کارمندان ساعی و متعهد بگویید که چقدر برای سازمان مفید هستند و شما به آنها علاقه و اعتماد دارید. 68- هیچگاه اجازه ندهید کسی حالت افسردگی و ناامیدی شما را ببیند. 69- به شایعات بی‌اساس بی‌توجه باشید و در مورد زیردستان از روی دهن‌بینی قضاوت نکنید. 70- خشکی جلسات طولانی را با شوخ‌طبعی قابل تحمل کنید. 71- از سرزنش کردن دیگران در جمع خودداری کنید. 72- برای همه سطوح سازمان حتی خدمه و نامه‌رسانها احترام قائل شوید. 73- از منشی خود بخواهید روز تولد کارمندان، کارت تبریکی را که توسط شما امضا شده است، برایشان ارسال کند. 74- در موقع امضا کردن نامه‌‌ها و مکتوبات آنها را به دقت مطالعه کنید و از امضا کردن آنها، زمانی که حوصله و تمرکز ندارید پرهیز کنید. 75- خوش‌‌ژست و خوش‌بیان باشید و در جمع با انرژی و اشتیاق حاضر شوید. 76- با قدردانی به موقع از کارمندان، انرژی کاری آنان را افزایش دهید و حسن خلاقیت را در آنان تقویت کنید. 77- موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید. 78- هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود، دیگران را با وعده‌های بی‌اساس فریب ندهید. 79- سعی کنید اسامی کارمندان را به خاطر بسپارید و در حین صحبت کردن با آنان، اسمشان را به زبان بیاورید. 80- همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمی‌کاهد. 81- اشتباهات زیردستان را بیش از حد لازم به آنها گوشزد نکنید. 82- امین و رازدار افراد باشید. 83- روی اشتباهات خود پافشاری نکنید و بی‌تعصب خطاهای خود را بپذیرید. 84- با عبارات کنایه‌آمیز و نیشدار به دیگران درس عبرت ندهید. 85- با آرامش و خونسردی به حرفهای دیگران گوش کنید و برای صرفه‌جویی در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نکنید. 86- روش محاسبات مالی را تا حدی یاد بگیرید تا قادر به تجزیه و تحلیل‌های گزارشات مالی سازمان باشید. 87- در جلسات دائماً به ساعت خود نگاه نکنید. 88- به نحوه پوشش و ظاهر خود توجه کنید. 89- تا صحت و سقم مسأله‌ای روشن نشده، کسی را مؤاخذه نکنید. 90- معاشرین چاپلوس خود را جدی نگیرید. 91- نکات جالب و پندآموز کتابهایی را که می‌خوانید، در دفتری یادداشت کنید و در موارد مناسب آنها را به کار ببرید. 92- انعطاف‌پذیر باشید. 93- بدون توهین به عقاید دیگران، با آنها مخالفت کنید. 94- نسبت به قول خود پایبند باشید. 95- در موقعیت‌های بحرانی بر خود مسلط باشید و نگذارید زیردستان از اضطراب شما آگاه شوند. 96- برای حرف زدن زیباترین و خوش‌آهنگ‌ترین الفاظ را انتخاب کنید. 97- ریسک‌‌پذیر باشید. 98- نحوه استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید. 99- برای ثبت ایده‌های درخشانی که ناگهان به ذهن می‌رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید. 100- کتابخانه سازمان را به روز کنید و اسامی کتابهایی را که اضافه می‌شود به صورت لیست منتشر شده در اختیار کارمندان قرار دهید. 101- مطمئن شوید ابراز رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست. 102- به واسطه مدیر بودن خود، از دیگران توقع بیجا نداشته باشید. 103- در اولین فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و کدورتهایی که بین کارمندان پیش می‌آید، حکمیت کنید و برقرار کننده صلح و آشتی باشید. 104- در مصاحبه‌ استخدامی افراد به سوابق کاری آنان توجه و به خاطر داشته باشید کارمند موفق کارنامه‌ای پربار به همراه دارد. 105- از انحصاری کردن خدمات رفاهی سازمان پرهیز کنید و اجازه دهید همه سطوح از این خدمات بهره‌مند شوند. 106- زمان دقیق پیاده‌سازی تصمیمات اخذ شده را پیدا کنید، چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب، در زمان نامناسب با شکست روبه‌رو شود. 107- برای حفظ اطلاعات سازمانی، از بهترین و پیشرفته‌ترین سیستم حفاظتی استفاده کنید. 108- زبده‌ترین کادر بازاریابی را گردآوری کنید و حتی زمانی که سوددهی سازمان در وضع مناسبی قرار دارد، از آنان بخواهید ریتم فعالیت‌های خود را کند نکرده و همچنان به صورت جدی ادامه دهند. 109- به منظور جلوگیری از تک‌روی و رقابت‌های ناسالم، روحیه انجام کار گروهی در سازمان را تقویت کنید. 110- از عنوان کردن فرامین غیرقابل اجرا و غیرمنطقی احتراز جویید، زیرا جز خدشه‌دار کردن شخصیت حرفه‌ای شما پیامدی ندارد. 111- عملکرد افراد را در زمان اضافه‌کاری کنترل کنید تا بدینوسیله از سوء استفاده افراد ناشایست که به عنوان اضافه‌کاری در سازمان به انجام کارهای شخصی یا اتلاف وقت می‌پردازند، جلوگیری شود. 112- از نگارش واژه‌ای که از صحت املای آن اطمینان ندارید، پرهیز کنید و برای حصول اطمینان از نگارش صحیح لغاتی که فراموش کرده‌اید، همیشه یک فرهنگ لغت در دسترس داشته باشید. 113- وقتی در مورد موضوعی محرمانه صحبت می‌کنید، مراقب استراق سمع دیگران باشید. 114- اموال مهم سازمان را بیمه کنید. 115- در سلام کردن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشید. 116- مراقب سلامتی خود باشید و هرگز از یاد نبرید که عقل سالم در بدن سالم است. 117- مطمئن شوید کادر مالی شما به موقع در پرداخت صورت حساب‌ها اقدام می‌کنند و پرداختها بنا به دلایل غیرموجه، به تعویق نمی‌افتد. چون تأخیر در پرداخت‌ها به اعتبار مالی شما لطمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. 118- عیب‌جو و بهانه‌گیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود. 119- هرگز از خاطر نبرید انسان، اشرف مخلوقات است و با درایت و پشتکار می‌تواند برای هر مشکلی، راه حل مناسبی پیدا کند. 120- برخی از بازنشستگان پس از بازنشستگی تمایل به ادامه کار دارند، اگر می‌خواهید این افراد را به کار بگیرید توجه داشته باشید توانایی و انرژی و یا انگیزه‌ کافی جهت نیل به اهداف سازمانی در این افراد وجود داشته باشد و درخواست کار آنها صرفاً به دلیل رفع نیاز مالی نباشد. 121- همواره هوشیار باشید کسی در سازمان جهت حفظ عنوان شغلی و موقعیت خود به عنوان ترمز برای نیروهای فعال و پرانرژی عمل نکند. 122- از اشتباهات خود درس بگیرید و آن را به دیگران نیز درس بدهید. 123- حتی وقتی موردی پیش آمده که به شدت ترسیده‌‌اید، اجازه ندهید اطرافیان از این حس شما مطلع شوند. 124- افراد متخصص سازمان را برای اخذ نشریه‌های تخصصی آبونه کنید. 125- هیچکس را دست کم نگیرید. 126- حامی ضعیفان باشید و اجازه ندهید حق کسی ضایع شود. 127- اگر در جمعی هستید که موضوع مورد بحث را نمی‌دانید و روشن شدن این امر به اعتبار علمی شما لطمه خواهد زد، لازم نیست با اظهار نظر در مورد آن، عدم آگاهی خود را عیان سازید. می‌توانید سکوت کنید تا در اولین فرصت به تکمیل اطلاعات خود بپردازید. 128- آرام و شمرده صحبت کنید. 129- زمانی که از کسی اشتباهی سر می‌زند، با رفتار صحیح و منطقی او را شرمنده کنید، نه با توهین و ناسزا. 130- به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سلامت روحی شما لطمه وارد کند. 131- هر از چند گاهی جلسه‌ای به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان ترتیب دهید تا از صحبت عملکرد و برنامه‌های آنان مطمئن شوید. 132- سرپرستان و مسئولین، پل ارتباطی مدیریت و کارمندان هستند، تا از استحکام این پل مطمئن نشده‌اید بی‌محابا گام برندارید، چون در غیر این صورت ممکن است سقوط کنید. 133- کارمندان را تشویق کنید تا با ابتکار در انجام کارهایشان راههایی برای صرفه‌جویی و پایین آوردن هزینه‌ها پیدا کنند. 134- کتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشید. 135- با توجه بیش از حد به افراد خاص، حسادت دیگران را برانگیخته نکنید. 136- به دیگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهید. 137- نقاط ضعف و قوت خود را کشف کنید. 138- مطمئن شوید هیچ منبع انرژی، بیهوده به هدر نمی‌رود. برای مثال کسی را موظف کنید تا از خاموش بودن چراغها و بسته بودن شیرهای آب پس از اتمام ساعات اداری و خروج نیروها اطمینان حاصل کند. 139- با اولین برخورد، در مورد کسی قضاوت نکنید. 140- حس ششم خود را نادیده نگیرید. 141- هر کسی را فقط با خودش مقایسه کنید، نه دیگران. 142- برای هر بخش، یک جعبه کمک‌های اولیه تهیه کنید. 143- اعجاز عبارات تأکیدی و مثبت را نادیده نگیرید. 144- راحت‌ترین مبلمان و چشم‌نوازترین وسایل را برای اتاق خود تهیه کنید و برای استفاده بهینه از فضا و زیبایی محیط از طراحان داخلی کمک بگیرید. 145- پنجره‌ها را مسدود نکنید، اجازه دهید همگان از نور و هوای تازه که ارزانترین موهبتهای الهی هستند، بهره‌مند شوند. گاهی وزش یک نسیم می‌تواند آرامش چشمگیری برای محیط به ارمغان بیاورد. 146-از انجام هر جابه‌جایی برای نیروی انسانی در محیط کار، نمی‌توان نتیجه مطلوب گردش شغلی را حاصل نمود. اگر جابه‌جایی کارمندان اصولی و حساب شده نباشد، باعث افت راندمان کاری و دلزدگی آنان از کارشان می‌‌شود. 147- مراقب باشید و اجازه ندهید سرپرستان و مسئولان برای پیاده‌سازی نظرات شخصی و اجرای فرامین خود، خودسرانه دستوری را به اسم شما اعلام کنند، زیرا در این صورت اگر این دستورات صحیح و قابل اجرا نباشد، از حسن شهرت و محبوبیت شما کاسته خواهد شد. 148- سرمایه‌های مالی، وقت و انرژی نیروی انسانی را با آموزشهای غیرضروری به هدر ندهید. برای هر کسی آموزشی را تدارک ببینید تا بتواند از آن در بهبود بخشیدن کارهایش استفاده کند. در غیر این صورت وقتی فرصتی برای استفاده از این آموخته‌ها دست ندهد، خیلی زود به ورطه فراموشی سپرده می‌شود و هرگز تبدیل به یک مهارت نمی‌شود. 149- بی‌طرفانه راجع به مسائل تصمیم‌گیری کنید تا زاویه دید شما وسعت پیدا کند. 150- با هر نوع بی‌انضباطی مبارزه کنید. 151- روز خود را با خوردن صبحانه‌ای مقوی آغاز کنید. 152- از ایمن بودن آسانسورها و سایر وسایل مهم اطمینان حاصل کنید و اگر احتیاج به تعبیر یا تغییر دارند، بدون فوت وقت اقدام کنید. 153- حتی اگر سن شما از کارمندان کمتر است، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد کنید تا لقب "پدر سازمان" را کسب کنید. 154- جهت حفظ سلامتی و چالاکی هر روز حداقل 15 دقیقه نرمش کنید. 155- در برخی از برنامه‌ریزی‌ها و اخذ تصمیمات از کارکنان نیز نظرخواهی کنید تا با این مشارکت صمیمیت بیشتری بین مدیریت و کارکنان برقرار گردد و حس مسئولیت‌پذیری افراد افزایش یابد. 156- از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبه‌رو می‌شوند ضمن اعلام آن مشکل چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند. 157- گاهی اوقات بدون اطلاع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخصاً با آنان به گفت‌وگو بپردازید. 158- با برقراری امنیت شغلی در محیط روحیه کاری افراد را بهبود ببخشید. 159- اگر به افراد شخصیت بدهید و با برخوردهای نادرست عزت نفس آنان را پایمال نکنید آنان به مثابه اهرم عمل می‌کنند و قادر خواهند بود مسئولیت‌هایی که به عهده آنان است بدون استرس و فشار روحی و با کیفیت بهتری به انجام برسانند. 160- مشوق و ترویج‌دهنده کار تیمی باشید تا هماهنگی و همسویی کارکنان جایگزین رقابت‌های ناسالم شود. راهکار مدیریتWWW.mgtsolution.com

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 12:49 |

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، زمينه اي كه مي‌خواهند كار كنند وياتداوم در زمينه يا كار مورد    نظر بين آنها تفاوت وجود دارد.اين تفاوتها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. بنابراين در نظر گرفتن انگيزش در برانگيختن، جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هايي در اين فرآيند موثرند؟

مطمئناً عوامل زيادي در اين زمينه نقش دارد. از جمله اين عوامل اسناد مي باشد. اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار ديگري به  علل مختلف مي باشد. نظريه هاي اسناد نيز بر همين اساس به توضيح و تبيين علل رفتار مي پردازند. در حوزه آموزشگاهي، دانش آموزان موفقيت ها و شكست هاي خود را به عنوان يك پي آمد تحصيلي تفسير مي كنند و جوياي علت آن هستند. عمده ترين عواملي كه توسط دانش‌آموزان بكار مي روند عبارتنداز: توانايي ، كوشش ، شانس و دشواري تكليف ، همچنين بررسيها نشان مي دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را دروني يا بيروني، پايدار يا ناپايدار وكلي يا اختصاصي بدانند . در راستاي همين تحقيقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آيا جنسيت نيز در اين موضوع دخالت دارد يا خير ؟

برخي روش اسنادي دختران و پسران را متفاوت مي دانند و علت اين تفاوتها را ناشي از فرهنگ مي دانند. پژوهش حاضر اسناد را به   عنوان يكي از عوامل مهم انگيزش در دو جنس دختر و پسر و پيشرفت تحصيلي را به عنوان موضوعي كه متأثر از روش اسناد دانش   آموزان مي باشد، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.

زمينه و بيان مسئله

يكي از عوامل توجيه كننده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كه استعداد يكساني دارند، انگيزش است . به عبارتي در بين دانش آموزان افرادي  يافت مي شوند كه علاقه و انگيزش بيشتري از خودشان نشان مي دهند .اين علاقه وانگيزش ، پيشرفت آموزشگاهي آنها را توجيه مي كند .

انگيزش را مي توان بطور كلي نيروي محرك فعاليتهاي انساني و عامل جهت دهنده آن تعريف كرد. به عبارتي انگيزش عامل فعال ساز      رفتار انسان مي باشد (سيف ،1379).

از عواملي كه انگيزش دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد اين است كه دانش آموزان موفقيتها و شكستهاي خود را به چه عاملي اسناد      مي دهند . اين موضوع در يكي از نظريه هاي شناختي مربوط به انگيزش مورد بحث قرار مي گيرد كه نظريه هاي
اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسي در اين نظريه ها تحليل علت ومعلولي است كه افراد در مورد رفتار خود و رفتار ديگري بكار مي برند .به عبارتي انسان مي خواهد درباره ساختار علي محيط خويش هرچه بيشتر شناخت پيداكند و بداند رويدادي كه اتفاق مي افتد به چه انگيزه اي قابل اسناد است (خداپناهي ،1379).

نظريه هاي اسناد بطور كلي دو موضوع اساسي را مورد بحث قرار مي دهند كه عبارتند از عوامل علي و ابعاد عليت . عوامل علي بدين  معناست كه افراد موفقيتها و شكستهاي خود را به چه علتي اسناد مي دهند .به فرض هايدر[2] (1958) به نقل از هيوستن[3]و همكاران (1993) به چهار علت كلاسيك توانايي ، كوشش ، دشواري تكليف و شانس اشاره مي كند اما مي توان اين عوامل علي را از طريق ابعاد نيز مورد بحث قرار داد. مثلاً هايدر به بعد دروني – بيروني[4] بودن اشاره مي كند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورني و شانس    ودشواري تكليف از عوامل بيروني و موقعيتي هستند . واينر[5] به بعد پايداري و قابليت

كنترل اشاره مي كند وتوضيح مي دهد كه خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپايدارند . ولي خلق و خوبه مراتب كمتر از تلاش قابل ثبات[6] و همرائي[7] (توافق) را بيان مي كند. 

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 8:17 |

                        مشکلات تحصیلی دردانش آموزان

درجامعه ی امروز مسائل تحصیلی دارای ارزش واهمیت خاصی است باتوجه به این مسئله که مدرسه میتواند روی گرایش وطرز تفکرورفتارهای دانش آموزان اثرات مثبت ومنفی داشته باشدواین تاثیرات تاسنین بزرگسالی درفرد باقی می ماند وشخصیت اورا شکل دهد.مشکلاتی که دردانش آموزان مشاهده می شودوبه عوامل متعددوگوناگون مرتبط می باشد: وراثت، فرهنگ خانواده ووالدین، ناخوشایندیهای مدرسه.

1-اختلالات یادگیری:این گونه دانش آموزان دربرخی ازدروس دارای مشکلات وعدم پیشرفت یادگیری دارندماننددروس ریاضیات،خواندن،املاء و... ( درفعالیتهای اجتماعی وکارهای عملی وفنی موفقند)                                                                                                                                2-افت تحصیلی: دانش آموز درهنگام تحصیل بعدازیک دوره موفقیت تحصیلی یاحالت عادی به تدریج ظرفیت یادگیری او روبه افت وکاهش است که نمراتش روبه پایین وتکراایه دارد.که به عوامل گوناگونی مانند مشکلات جسمانی،مشکلات خانوادگی، ناگهانی اقتصادی وروانی،حوادث،مرگ یاطلاق،جابجایی محیط آموزشی،مهاجرت،مقررات سختگیرانه مدرسه،آزارواذیت ازطرف دیگردانش آموزان وناسازوگاریها و....

3-ترک تحصیل:دانش آموزی که درحین تحصیل برای مدتی یاهمیشه مدرسه راترک  ودرفرایند آموزش وپرورش رسمی ادامه مشارکت ندارد.

4-عدم انجام تکالیف وفعالیتها:عدم همکاری درانجام تمرینها،مشقها وپرسشها وآزمونهای مستمر(تکوینی)وفعالعیتهای داخل وخارج ازکلاس که جهت تقویت بنیه درسی به دانش آموز داده می شود.وهمچنین فعالیتهای فوق برنامه،پرورشی وکارگروهی

5-تقلب درامتحان وتکالیف درسی  6-دروغگویی 7-ناسازگاری واجتماع گریزی:درارتباط بادیگران دچارمشکل است.

8-بی انگیزگی به درس ومدرسه:عدم تمایل به درس خواندن وتحصیل 

9-مشکلات جنسی:درمدارس مختلط جنسیتی یا اختلالات مقاطع متوسطه اول ودوم دربین پسران وهمجنسگرایی بوجود می آید. (پایه های هشتم تایازدهم بیشترین مشکلات آماری نشان می دهد)

10-اختلال دیر آموزی: بعلت عملکرد ضعیف تحصیلی درکلیه دروس شناسایی می شوندولی دارای عقب ماندگی متوسط وشدید نمی باشند به عبارتی به مانند گروه عقب ماندگان ذهنی نیستند.

11-ترس ازمدرسه:این دسته از دانش آموزان بی میلی شدیدبرای رفتن به مدرسه وترس ازمدرسه دارندودارای اضطراب شدیدومفرط می باشندودلبستگی شدیدبه خانواده ووالدین دارندودرسالهای اول ودوم دبستان مشهوداست.

12-فرارازمدرسه:این گروه ازدانش آموزان به قصدآمدن به مدرسه ازمنزل خارج می شوندولی بدون اطلاع ولی ومدرسه بجای دیگری می روندیا دربرخی ازساعات واحدآموزشی حضورندارندوازآموزشگاه بیرون می روند.دارای غیبتهای زیاد ومکررمی باشندذ.(که بیشتردرمتوسطه دوم ودبیرستانها اتفاق می افتد)

13-پوشش وآرایش نامناسب:عدم رعایت شئونات دانش آموزی واسلامی والگوگیری ازفرهنگهای غیراسلامی وغربی.    (ازقبیل مدمو،لباسها وشلوارهای نامناسب،تی شرتهای مارکداروباتصاویر،آرایشهای نامتعارف و...)

14-ازدیگر مشکلات واختلالهای دیگرشامل:دزدی،لجبازی،اعتیادبه موادمخدروقرصها،مصرف مشروبات الکلی،دخانیات وسیگاروناس،پرخاشگری،بهداشتی،خیالپردازی،اختلافات والدین،مشکلات سرپرستی(بدسرپرستی یانبود)،آزارجنسی،طلاق والدین،افراط وتفریط محبتی وتوجه،طولانی بودن عدم حضورپدردرکنارفرزندان بالای شش ماه بخاطرمشغله کاری،فقرمالی خانواده،مشکلات جسمی(بینایی،شنوایی،معلولیتها و...)،شغلهای کاذب وخیلی ازموارددیگرکه درمحیطهای مختلف متفاوتند

حل اینگونه مشکلات واختلالها وتوجه جدی به آنها نیازبه مشاوره وتدابیر واقدامات روانشناسانه می طلبد وعدم حل آنها موجب ناهنجاریهای اجتماعی وبزهکاریها خواهدشد.

+ نوشته شده توسط عبداله سالکی دولابی در شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 11:14 |